Οι απόψεις των καταναλωτών για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον τραπεζικό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι απόψεις των καταναλωτών για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον τραπεζικό τομέα

Καμαρινός, Γεώργιος

Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των καταναλωτών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των τραπεζών και η ανάλυση των μεταβλητών που τις επηρεάζουν. Για την καταγραφή των απόψεων συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από 156 καταναλωτές – πελάτες τραπεζών, την περίοδο Απρίλιος – Μάιος 2016. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων. Τα θέματα που εξετάστηκαν αφορούσαν στην ανάπτυξη της ΕΚΕ στον τραπεζικό τομέα. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν παράμετροι, όπως είναι οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των καταναλωτών που αφορούν στις δράσεις της ΕΚΕ, καθώς επίσης και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Από τα εμπειρικά αποτελέσματα προέκυψε ότι: i) οι καταναλωτές δεν έχουν αρκετή ενημέρωση για την ΕΚΕ αλλά επιθυμούν να πληροφορηθούν για αυτήν, ii) τα άτομα νεότερης ηλικίας, πανεπιστημιακής μόρφωσης και υψηλού εισοδήματος κρίνουν ότι είναι απαραίτητη η ανάπτυξη προγραμμάτων ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις, iii) η ΕΚΕ χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της εταιρικής εικόνας και φήμης και την προσέλκυση πελατών, iv) οι καταναλωτές, κυρίως οι γυναίκες, προτίθενται να αγοράσουν τα προϊόντα μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης αλλά όχι σε υψηλότερη τιμή, v) η ΕΚΕ δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής των υπηρεσιών μιας τράπεζας και δεν επηρεάζει σημαντικά την εικόνα που έχουν γι’ αυτήν, vi) τα οφέλη που προκύπτουν αφορούν την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, αν και οι καταναλωτές κρίνουν ότι αυτά δεν είναι αρκετά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

τράπεζα
αντιλήψεις
ΕΚΕ
υπευθυνότητα
καταναλωτής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.