Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση των λεκανών απορροής Βαριά και Σκάλα (Ν. Αιτωλοακαρνανίας)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση των λεκανών απορροής Βαριά και Σκάλα (Ν. Αιτωλοακαρνανίας)

Παντελοπούλου, Γεωργία

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) χρησιμοποιούνται ευρέως για την χαρτογράφηση περιοχών και η χρήση τους βοηθά στην περαιτέρω μελέτη και ανάλυσή τους. Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια χαρτογράφησης των λεκανών απορροής του χειμάρρων Βαριά και Σκάλα που βρίσκονται στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας και εκβάλλουν στον Κορινθιακό κόλπο, με στόχο την καταγραφή τόσο της γεωλογίας όσο και των γεωμορφών που συναντώνται στην περιοχή. Το κύριο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία αυτή ήταν το ArcGIS. Για την χαρτογράφηση απαιτήθηκε να γίνει γεωαναφορά και ψηφιοποίηση δεδομένων. Αρχικά δημιουργήθηκε μια ψηφιακή βάση δεδομένων για τις 2 λεκάνες απορροής σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87. Κατόπιν, τα δεδομένα οργανώθηκαν σε θεματικά επίπεδα και έγινε αναγνώριση και απεικόνιση των γεωλογικών σχηματισμών και γεωμορφών που συναντώνται στην περιοχή μελέτης. Τα αποτελέσματα της εργασίας είναι 2 κύριοι χάρτες, ένας που απεικονίζει τους γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής μελέτης και ένας τις γεωμορφές. Από τη γεωγραφική κατανομή των γεωμορφών στις λεκάνες απορροής παρατηρήθηκε ότι η λιθολογία των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής μελέτης παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ανάγλυφου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωλογία
Γεωμορφές
Χαρτογράφηση
Λεκάνη Απορροής
πρόγραμμα ArcGIS

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)