Δημιουργία χαρτογραφικής εφαρμογής με χρήση ανοικτών δεδομένων – μεταλλευτικά & γεωλογικά δεδομένα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δημιουργία χαρτογραφικής εφαρμογής με χρήση ανοικτών δεδομένων – μεταλλευτικά & γεωλογικά δεδομένα

Μουχταροπούλου, Χρυσάνθη

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας αφορά τη δημιουργία μίας διαδικτυακής χαρτογραφικής εφαρμογής με χρήση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων. Τα ανοικτά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από την πύλη ΛΑΤΟΜΕΤ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται διεξοδικά η σχετική νομοθεσία, η περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα, αδειοδοτικά σχήματα και ανοικτά πρότυπα. Σημείο αναφοράς στην ανάλυση αποτελεί η παράθεση των προβλέψεων της Οδηγίας ΙNSPIRE, οι οποίες αποτελούν και τον οδηγό για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εφαρμογής βασίζεται στην υιοθέτηση ανοικτών προτύπων και σύγχρονων τάσεων στον τομέα της γεωπληροφορικής και της διαδικτυακής χαρτογραφίας. Για το λόγο αυτό, αναλύονται οι σχετικές έννοιες και παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε ένα από τα δομικά στοιχεία της εφαρμογής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παράθεση των αντίστοιχων προτύπων και την περιγραφή των λειτουργιών που εξυπηρετούνται με τη χρήση τους. Με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και διαδραστικού περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και εμπλουτισθεί περαιτέρω, η ανάπτυξη της εφαρμογής στηρίχθηκε αποκλειστικά στη χρήση Ελεύθερων Λογισμικών/Λογισμικών Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Η εφαρμογή βασίζεται σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική, με κάθε επίπεδο να εξυπηρετεί διακριτό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε χωρική βάση δεδομένων, δημιουργήθηκαν μεταδεδομένα και αναπτύχθηκαν δικτυακές υπηρεσίες θέασης, τηλεφόρτωσης και εξεύρεσης, οι οποίες τροφοδοτούν τη διαδικτυακή διεπαφή. Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης υιοθετήθηκαν οι προδιαγραφές της Οδηγίας. Στόχος της χαρτογραφικής εφαρμογής είναι να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μεταλλευτικών και γεωλογικών δεδομένων σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη (πολίτη, φορέα, κοινότητα).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

οδηγία INSPIRE
δικτυακές υπηρεσίες
Web GIS
Ανοικτά δεδομένα
βάσεις δεδομένων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.