Αξιοποίηση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για την χαρτογράφηση της ηλιακής ακτινοβολίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αξιοποίηση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για την χαρτογράφηση της ηλιακής ακτινοβολίας

Στίγκας, Στέφανος

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναδειχθούν τα αποτελέσματα του πλησιάζουν τις πραγματικές τιμές μίας ηλιόλουστης μέρας σε ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος μέσω της σύγκρισης δύο μοντέλων που υπολογίζουν την ηλιακή ακτινοβολία. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται μέσω της οπτικοποίησης τους με την χρήση του λογισμικού ArcGIS. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μοντέλο υπολογισμού είναι το Area Solar Radiation, η εκτέλεση του οποίου παρέχεται από το λογισμικό του GIS που χρησιμοποιήθηκε και το δεύτερο μοντέλο υπολογισμού είναι αυτό που προτείνεται από την ASHRAE Αμερικής (American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers). Το μοντέλο ASHRAE έχει αναπτυχθεί σε κώδικα Visual Basic για την εισαγωγή των δεδομένων σε περιβάλλον GIS.Στην εργασία αναλύονται τα μοντέλα υπολογισμού της ηλιακής ακτινοβολίας της ASHRAE και των Fu και Rich του Area Solar Radiation. Επιπλέον γίνεται αναφορά στο ανισοτροπικό μοντέλο εδάφους του Hay, το οποίο χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της διάχυτης ηλιακής ενέργειας που προσπίπτει σε μία επιφάνεια τυχαίας κλίσης και προσανατολισμού. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην χρησιμότητα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής και παρουσιάζονται παρόμοιες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και βοήθησαν στη διεκπεραίωση της εργασίας.Έγινε επεξεργασία των δεδομένων με τα μοντέλα που προαναφέρθηκαν, παράχθηκαν χάρτες με την ηλιακή έκθεση και για τις δύο περιπτώσεις για συγκεκριμένες μέρες μέσα στο έτος και έγινε προσπάθεια για την διεξαγωγή συμπερασμάτων. Τέλος, γίνεται αναφορά για την βελτιστοποίηση της μελέτης που έγινε και για τους τομείς στους οποίους μπορεί να φανεί χρήσιμη μία τέτοια μελέτη.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

HAY
ΣΓΠ
ηλιακή ακτινοβολία
ASHRAE
Fu & Rich

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.