Οι νοοτροπίες ανάπτυξης και στατικότητας της δημιουργικότητας μαθητών Δημοτικού σχολείου και ο ρόλος τους στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι νοοτροπίες ανάπτυξης και στατικότητας της δημιουργικότητας μαθητών Δημοτικού σχολείου και ο ρόλος τους στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας

Καφφέ, Αποστολία

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης της Εγκεφαλολογίας στη νοοτροπία ανάπτυξης της δημιουργικότητας και την έμμεση επίδρασή της στο γραφικό – καλλιτεχνικό δημιουργικό δυναμικό των μαθητών της ΣΤ’ δημοτικού. Σε δείγμα 79 μαθητών (38 μαθητές της πειραματικής ομάδας και 41 της ομάδας ελέγχου) χορηγήθηκε το EPoC – graphic (Evaluation of Potential Creativity – graphic) τεστ, για την αξιολόγηση του γραφικού – καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού των μαθητών της παρούσας έρευνας και ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς για την αξιολόγηση των νοοτροπιών ανάπτυξης και στατικότητας της δημιουργικότητας. Στην πειραματική ομάδα πραγματοποιήθηκε παρέμβαση μετά την αρχική μέτρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν τη στατιστικά σημαντική βελτίωση του επιπέδου της δημιουργικότητας των μαθητών της Πειραματικής Ομάδας, καθώς και τη μη αναμενόμενη αλλαγή της νοοτροπίας ανάπτυξης σε νοοτροπία στατικότητας της δημιουργικότητας μετά την παρέμβαση. Τα ευρήματα παρουσιάζονται αναλυτικά και ερμηνεύονται. Παρουσιάζονται, επίσης, οι περιορισμοί της έρευνας, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δημιουργικότητα, νοοτροπία ανάπτυξης - νοοτροπία στατικότητας (της δημιουργικότητας), παρέμβαση, Εγκεφαλολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.