Η στρατηγική του Μάρκετινγκ και η αφοσίωση των γονέων στα ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η στρατηγική του Μάρκετινγκ και η αφοσίωση των γονέων στα ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Καρναβιάς, Αριστείδης

Όπως είναι γνωστό, το Μάρκετινγκ αρκετά χρόνια τώρα χαίρει ευρείας εφαρμογής από πληθώρα οργανισμών και επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως επιδιωκόμενο σκοπό την προώθηση και την πώληση των προϊόντων τους. Ωστόσο, οι τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί δε θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αφού και σε αυτού του είδους τους οργανισμούς υλοποιείται η ανταλλαγή – συναλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών.Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια εντοπισμού και ανάλυσης εκείνων των στοιχείων του Μάρκετινγκ που επηρεάζουν περισσότερο την «αφοσίωση» των γονέων στα ιδιωτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η δημιουργία σχέσεων ή το relationship Marketing όπως αποκαλείται διεθνώς, είναι μία μορφή μάρκετινγκ που εστιάζει στη διατήρηση των πελατών και στην ικανοποίησή τους. Αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ολοκληρωμένης επικοινωνίας Μάρκετινγκ και τα αποτελέσματα του φαίνονται στην αφοσίωση που δείχνουν οι υπάρχοντες γονείς στον εκπαιδευτικό οργανισμό μετά την εφαρμογή του. Η παρούσα εργασία διαμορφώνεται σε δυο ενότητες. Η πρώτη είναι η θεωρητική ενότητα όπου γίνεται η εισαγωγή και η ανασκόπηση βιβλιογραφίας (θεωρητική διερεύνηση) και η δεύτερη που αφορά την διεξαγωγή έρευνας σε γονείς. Για τους σκοπούς και τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα γονέων που στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία της Αττικής. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο παρουσιάζονται οι σχετικοί πίνακες με τα κυριότερα περιγραφικά μέτρα (μέσες τιμές και τυπική απόκλιση) και στο δεύτερο στάδιο οι πίνακες με όλους τους ελέγχους συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών του ερωτηματολογίου. Ολοκληρώνοντας τους ελέγχους, διαπιστώσαμε πως υπάρχει μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στην Αφοσίωση που επιδείχνουν οι γονείς για τη σχολική μονάδα που στέλνουν τα παιδιά τους και τα 4P του Μίγματος ΜΚΤ. Επίσης είδαμε και τα ποιοτικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας που επηρεάζουν περισσότερο και καθορίζουν τις επιθυμίες των γονιών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μάρκετινγκ (ΜΚΤ), Εκπαιδευτικό ΜΚΤ, Αφοσίωση γονέων, Μίγμα ΜΚΤ, Επικοινωνία ΜΚΤ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.