Το βιώσιμο πρότυπο τουρισμού και η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης Λάρνακας της Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το βιώσιμο πρότυπο τουρισμού και η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης Λάρνακας της Κύπρου

Κασή, Μαργαρίτα

H παρούσα εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Βιώσιμης Ανάπτυξης με κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος της είναι να εξεταστεί η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στη Λάρνακα της Κύπρου και να διερευνηθεί η συμβολή ενός βιώσιμου προτύπου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της Λάρνακας, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των κατοίκων της.Ο βιώσιμος τουρισμός αποτελεί την επίσκεψη σε μια χώρα ως τουρίστας, προσπαθώντας να επιτευχθεί θετική επίδραση στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Ωστόσο, το ζήτημα του πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Στη βάση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που μπορούν να αμβλύνουν τις αρνητικές του επιδράσεις. Η Λάρνακα αποτελεί μια παραθαλάσσια πόλη, με πεδινές, αλλά και ορεινές περιοχές και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουρισμού, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τις διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Σήμερα, 2016 είναι ευρέως αποδεκτό πως η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης δεν περιορίζεται μόνο στις επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και στην οικονομία και την κοινωνία. Εύλογο θα ήταν, την αρχή αυτή να ακολουθήσει και η Κύπρος η οποία βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στον τουρισμό.Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της μεταπτυχιακής μελέτης, πραγματοποιήθηκε η διάρθρωσή της σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο σκιαγραφείται η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και οι βασικές αρχές επίτευξής της. 0ι διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης στην οικονομία, περιβάλλον, κοινωνία και πολιτισμό, αλλά και οι προεκτάσεις της στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν άλλο ένα σημαντικό ερευνητικό πεδίο στο κεφάλαιο αυτό.Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το φαινόμενο του τουρισμού, τα στάδια ανάπτυξης, ο κύκλος ζωής, οι διακρίσεις του τουρισμού, αλλά και οι επιδράσεις θετικές και αρνητικές της τουριστικής ανάπτυξης στην οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία. Στο ίδιο κεφάλαιο ερευνάται η μελλοντική ανάπτυξη του τουρισμού, η συνύπαρξή του με την Βιώσιμη ανάπτυξη και οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Ακολούθως, το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την παρουσίαση της περιοχής μελέτης και του τουρισμού στη Λάρνακα της Κύπρου. Επικεντρώνεται στον πολιτισμό, την οικονομία, το περιβάλλον, την κοινωνία, τον τουρισμό και πως οι δείκτες αυτοί μπορούν να προσαρμοστούν στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας. Αρχικά, μέσω της επισκόπησης προηγούμενων μελετών και στη συνέχεια με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο. Γίνεται στατιστική ανάλυση και εκτίμηση των υποδειγμάτων παλινδρόμησης.Τέλος, το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο εξάγονται τα συμπεράσματα της μελέτης, τόσο από τη βιβλιογραφική ανασκόπησή, όσο και από την εμπειρική ανάλυση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βιώσιμος Τουρισμός
Λάρνακα
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική Ανάπτυξη
Κοινωνικο-Οικονομική Ανάπτυξη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.