Προσδιοριστικοί παράγοντες της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης: ικανοποίηση πελατών και αντιλήψεις κατοίκων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Προσδιοριστικοί παράγοντες της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης: ικανοποίηση πελατών και αντιλήψεις κατοίκων

Λαλιώτη, Εμμανουέλα

Η παρούσα διπλωματική μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνηθεί η επίδραση του αειφόρου τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης Καρδίτσας, μέσα από τις αντιλήψεις των κατοίκων, καθώς και από την ικανοποίηση των πελατών. Η εν λόγω εργασία χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, παρατίθενται αναλυτικά κάποια στοιχεία σχετικά με την έννοια του τουρισμού και γενικά για τον τουρισμό. Στη συνέχεια, γίνεται μια γνωριμία με την ιστορία της πόλης, καθώς επίσης παρουσιάζεται το οικονομικό προφίλ της και προσδιορίζεται γεωγραφικά. Επιπρόσθετα, τονίζονται οι αντιλήψεις των κατοίκων όσον αφορά τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Αρχικά, αναφέρεται η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στα οφέλη και τις επιπτώσεις του τουρισμού. Ακόμα, αναφέρονται οι τέσσερις διαστάσεις του τουρισμού, καθώς και η θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη. Επιπλέον, γίνεται λόγος για τις στάσεις των κατοίκων προς τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, καθώς ταυτόχρονα αναφέρονται και οι αντιλήψεις των τοπικών φορέων-κυβέρνηση. Αναγκαίος είναι ο σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού. Στο επόμενο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους παρατίθεται η ικανοποίηση των πελατών όσον αφορά τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Αρχικά, αναφέρεται η έννοια της ικανοποίηση των πελατών καθώς και η έννοια του πράσινου ξενοδοχείου. Στη συνέχεια, τονίζονται οι βιώσιμες πρακτικές που λαμβάνουν τα τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα Εμπόδια για τις eco-πρακτικές. Επιπροσθέτως, γίνεται λόγος στην περιβαλλοντική στρατηγική και στα προγράμματα οικολογικής πιστοποίησης. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι αντιλήψεις των πελατών σχετικά με την πράσινη ικανοποίηση, οι αντιλήψεις των ξενοδόχων για την πράσινη ικανοποίηση, καθώς και οι αντιλήψεις των εργαζομένων σχετικά με την πράσινη ικανοποίηση.Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της εργασίας, δηλαδή την έρευνα, βασίζεται σε επιτόπια επίσκεψη στα τουριστικά καταλύματα της Καρδίτσας όπου μοιράστηκαν 80 ερωτηματολόγια, καθώς και στη σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε σε 200 κατοίκους της περιοχής. Τα ερωτηματολόγια εμπεριείχαν ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στη συλλογή δημογραφικών στοιχείων, καθώς επίσης και στοιχείων που αφορούσαν την επίδραση των αντιλήψεων των κατοίκων και της ικανοποίησης των πελατών στην τουριστική βιωσιμότητα της πόλης. Μετά τη συλλογή και την επεξεργασία των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή των συμπερασμάτων. Από τη διεξαγωγή της έρευνας τα συμπεράσματα που προκύπτουν όσον αφορά τις αντιλήψεις των κατοίκων, είναι οι τοπικοί φορείς-κράτος ενισχύουν το βιώσιμο τουρισμό με τους κατοίκους να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του τουρισμού και παράλληλα με τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών. Ακόμα, βασικοί παράγοντες όσον αφορά την ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της τοπικής αγοράς/διεύρυνση των τοπικών επιχειρήσεων. Επίσης, εξίσου σημαντικός παράγοντας βρέθηκε να είναι η αύξηση νέου εισοδήματος στην τοπική κοινότητα, καθώς και η αύξηση της κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων. Τέλος, χρειάζεται να υπάρξει περισσότερη ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής τους, καθώς υπάρχουν προοπτικές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή. Όσον αφορά τα συμπεράσματα από την πλευρά των πελατών, βρέθηκε ότι οι πιο σημαντικές πρακτικές αειφορικής διαχείρισης που εφαρμόζονται σε ένα ξενοδοχείο το οποίο οι πελάτες επιλέγουν για τη διαμονή τους, είναι η τοποθέτηση μηχανισμών ελεγχόμενης ροής σε βρύσες/καζανάκια, καθώς και η αλλαγή σεντονιών/πετσετών, μετά από αίτημα του πελάτη. Ακολουθεί, η εκπαίδευση/ενημέρωση των πελατών και του προσωπικού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Σημαντικό να αναφερθεί, ότι η μελέτη φανέρωσε τους τρόπους με τους οποίους τα τουριστικά καταλύματα μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των διάφορων επιβαρύνσεων που προκαλούν στο περιβάλλον, είναι η εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, η κατάλληλη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Τέλος, οι ερωτηθέντες φαίνεται να αντιλαμβάνονται τον όρο «Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη», ως μια διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και τουριστικής δραστηριότητας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ικανοποίηση πελατών
τουριστική ανάπτυξη
Βιωσιμότητα
απόψεις κατοίκων
πράσινη ικανοποίηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)