Διαχρονική αξιολόγηση και χαρτογράφηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στα Ιόνια Νησιά

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διαχρονική αξιολόγηση και χαρτογράφηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στα Ιόνια Νησιά

Lorilla, Roxanne Suzette

Ο άνθρωπος εξαρτάται από τα οικοσυστήματα και τις υπηρεσίες που παρέχουν για λόγους διατροφής, ρύθμισης του κλίματος, αισθητικής απόλαυσης, αναψυχής-ψυχαγωγίας κ.α. Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες ορίζονται τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που λαμβάνει ο άνθρωπος από το περιβάλλον και αποτελούν ζωτικής σημασίας κατά την αναζήτηση της βιωσιμότητας. Έτσι, αν και η σημαντικότητα των οικοσυστημάτων είναι αδιαμφησβήτητη, οι αλλαγές σε αυτά είναι κρίσιμης σημασίας και ορισμένες φορές μη αναστρέψιμες.Η αξιολόγηση και χαρτογράφηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών καθώς και η οικονομική αποτίμηση αυτών, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη στρατηγικών που θα διασφαλίσουν τη μελλοντική παροχή τους. Μέσα από την εκτίμηση τους αναγνωρίζεται το υψηλό δυναμικό της χαρτογράφησης των οικοσυστημικών στην άσκηση πολιτικής και λήψης αποφάσεων καθώς είναι δυνατή η παρουσίαση και μετάδοση σύνθετων δεδομένων και πληροφοριών.Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει στόχο Ι) τη χώρο-χρονική καταγραφή και χαρτογράφηση της παροχής των οικοσυστημικών υπηρεσιών, ΙΙ) την αξιολόγηση της χώρο-χρονικής διαφοροποίησης /κατανομής των οικοσυστημικών υπηρεσιών και ΙΙΙ) την οικονομική αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, Η καταγραφή και χαρτογράφηση περιλαμβάνει την εφαρμογή διαφόρων μεθοδολογιών προσέγγισης της παροχής οικοσυστημικών υπηρεσιών, η αξιολόγηση αποσκοπεί στην αναγνώριση των κυρίων παραγόντων που επηρεάζουν την κατανομή και τις αλλαγές στις οικοσυστημικές υπηρεσίες, και τέλος με τη χρήση της μεθόδου μεταφοράς οφέλους γίνεται οικονομική αποτίμηση του περιβάλλοντος ως προς τις υπηρεσίες που παρέχονται.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα συνολικής αξίας οικοσυστημικών υπηρεσιών ενώ η Λευκάδα και η Κέρκυρα λόγω των εκτάσεων δάσους και ελαιώνων υψηλής πυκνότητας έχουν πολύ υψηλή αξία οικοσυστημικών υπηρεσιών. Επιπλέον από τη χαρτογράφηση φάνηκε ότι οι υπηρεσίες παροχής εντοπίζονται στις αγροτικές εκτάσεις και οι υπηρεσίες ρύθμισης, διατήρησης και πολιτιστικής αξίας σε περιοχές υψηλής φυσικότητας. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα, αναγνωρίστηκαν οι κύριοι επεξηγηματικοί παράγοντες παροχής οικοσυστημικών υπηρεσιών και έγιναν γνωστές οι συνεργιστικές και ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ πολλαπλών οικοσυστημικών υπηρεσιών.Έτσι, βρέθηκε ότι οι οικοσυστημικές υπηρεσίες παροχής επεξηγούνται από την ύπαρξη καλλιεργήσιμων εκτάσεων, οι οικοσυστημικές υπηρεσίες ρύθμισης και διατήρησης από την παρουσία δασικών και αγρό-δασικών περιοχών και οι πολιτιστικές οικοσυστημικές υπηρεσίες εντοπίστηκαν σε περιοχές υψηλής φυσικότητας.Τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη διαχείρισης και σχεδιασμού του τοπιακού χώρου των Ιονίων νήσων με σκοπό τον εντοπισμό σημαντικών περιοχών για τον άνθρωπο, που προσφέρουν με έμμεσους και άμεσους τρόπους αγαθά και υπηρεσίες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δέσμες οικοσυστημικών υπηρεσιών
οικοσυστημικές υπηρεσίες
χαρτογράφηση οικοσυστημικών υπηρεσιών
συνέργειες και ανταγωνισμός
οικονομική αποτίμηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)