Δυναμική μεταβολή των χρήσεων/καλύψεων γης και του Τοπίου των Ιονίων Νήσων και η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Δυναμική μεταβολή των χρήσεων/καλύψεων γης και του Τοπίου των Ιονίων Νήσων και η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων

Κεφαλάς, Γεώργιος

Οι αλλαγές στις χρήσεις/καλύψεις γης συμβαίνουν κυρίως λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών διαδικασιών. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν εντατικοποιηθεί επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στα οικοσυστήματα της γης, όπως είναι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και ο κατακερματισμός των τοπίων, καθιστώντας έτσι τη μελέτη και ερμηνεία αυτών των αλλαγών ως ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά επιστημονικά ζητήματα παγκοσμίως. Με βάση τα προαναφερθέντα, στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: α) η μελέτη της δυναμικής μεταβολής των χρήσεων καλύψεων γης και της δομής του τοπίου στα Ιόνια Νησιά την περίοδο 1985 - 2011 και β) η εύρεση των κινητήριων κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που επιδρούν στις μεταβολές αυτές. Για την επίτευξη των στόχων, οι εργασίες διενεργήθηκαν σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο πραγματοποιήθηκαν ταξινομήσεις με αντικειμενοστραφή λογική των δορυφορικών εικόνων Landsat και μελετήθηκαν οι μεταβολές των χρήσεων/καλύψεων γης. Στο δεύτερο επίπεδο επιλέχθηκαν, μέσω ανάλυσης παραγόντων, οι μετρικές που ερμηνεύουν τη δομή και τη διάρθρωση του τοπίου και αναλύθηκε η σχέση μεταξύ της δομής του τοπίου με τους τύπους κάλυψης γης ώστε να διαφανούν οι σχέσεις και τα πρότυπά μεταξύ αυτών. Στο τρίτο επίπεδο, διερευνάται η σχέση των αλλαγών καλύψεων/χρήσεων γης και των μετρικών του τοπίου με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, έτσι ώστε να διαφανούν οι κινητήριες δυνάμεις των παρατηρούμενων αλλαγών.Η μελέτη της δυναμικής μεταβολής των χρήσεων καλύψεων γης έδειξε ότι στα Ιόνια νησιά οι παρατηρούμενες αλλαγές δεν συμβαίνουν με τον ίδιο τρόπο, αλλά διακρίνονται σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά τη Ζάκυνθο, όπου παρουσιάζονται έντονες μεταβολές χωρίς όμως κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο. Η δεύτερη περίπτωση αφορά το Ν. Κεφαλληνίας, όπου παρατηρείται μία σταδιακή βελτίωση της κατάστασης της βλάστησης, και η τρίτη αφορά τους Ν. Λευκάδας και Κέρκυρας, όπου το κύριο χαρακτηριστικό είναι η σταθερότητα, καθώς οι παρατηρούμενες μεταβολές είναι μηδενικές.Έπειτα από την εφαρμογή της ανάλυσης παραγόντων επιλέχθηκαν τρεις μετρικές τοπίου που ερμηνεύουν καλύτερα τη μεταβλητότητα του τοπίου. Οι επιλεγόμενες μετρικές τοπίου με τον εμπλουτισμό και άλλων (σε διαφορετικό επίπεδα ανάλυσης) μπορούν να εφαρμοστούν για την τακτική παρακολούθηση των τοπίων του Ιονίου. Από τον συνδυασμό των μετρικών και των χρήσεων/καλύψεων γης φάνηκαν σημαντικές διαφορές στο τρόπο που διαρθρώνονται τα τοπία ανάλογα την κάλυψη/χρήση γης και το πώς μεταβάλλεται αυτή η σχέση στο χρόνο.Τα αποτελέσματα ανάλυσης πλεονασμού έδειξαν υψηλό βαθμό συσχετίσεων μεταξύ των μεταβολών χρήσεων/καλύψεων γης και των κοινωνικοοικονομικών/περιβαλλοντικών παραγόντων. Σε καμία περίπτωση το σύνολο των παραγόντων που εντάχθηκαν στην ανάλυση δεν ερμήνευαν λιγότερο από 76% της μεταβλητότητας. Από την ανάλυση βρέθηκε επίσης ότι οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες δεν μπορούν ερμηνεύσουν τις αλλαγές των χρήσεων/καλύψεων γης από μόνοι τους αλλά μόνον όταν συνδυάζονται και με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη περιοχών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κοινωνικοοικονομικοί δείκτες
Αλλαγές Χρήσεων/Καλύψεων γης
Αντικειμενοστραφή Ταξινόμηση
Δομή Τοπίου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)