Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό

Γερακίτη, Λουκία

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη και ο έλεγχος εγκυρότητας δυο εξισώσεων προσδιορισμού της σύστασης σώματος Ελλήνων με υψηλή φυσική δραστηριότητα και η σύγκρισή τους με τις υπάρχουσες εξισώσεις στη διεθνή βιβλιογραφία. Υλικό και Μεθοδολογία: Ανθρωπομετρικά δεδομένα συλλέχθηκαν, βιοηλεκτρική εμπέδηση (ΒΙΑ) και απορροφησιομετρία ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DXA) εφαρμόστηκαν σε 105 ενήλικες Έλληνες (55♀, 50♂) με έντονη φυσική δραστηριότητα (ΦΔ) με σκοπό να αναπτυχθούν δυο νέες εξειδικευμένες εξισώσεις και να ελεγχθεί η εγκυρότητα τους. Μέθοδος αναφοράς ήταν DXA. Η εγκυρότητα κι η αξιοπιστία των μεθόδων προσδιορίσθηκε με Bland-Altman Test και Intraclass Correlation Coefficient.Αποτελέσματα: Τα μοντέλα ήταν: %BF = 18.015 * logsumbitrithigh + 72.980*logwaistmax - 4.973*Gender - 27.391*Height - 96.862 και FFM = 4.596*Gender +0.2*Weight + 61.567*Height -0.049*Rz + 0.08*Xc - 46.076Αναφορικά με την πρώτη εξίσωση, στην ομάδα ελέγχου ο έλεγχος εγκυρότητας έδειξε μη στατιστικά σημαντικό σφάλμα (bias) -0,187%BF, με όρια συμφωνίας 7,13% και ο συντελεστής συσχέτισης R ήταν 0,967. Στην δεύτερη εξίσωση το σφάλμα ήταν 0,014kg FFM, μη στατιστικά σημαντικό, τα όρια συμφωνίας ήταν 7,808kg και ο συντελεστής συσχέτισης R = 0,973. Καμία άλλη εξειδικευμένη εξίσωση σύστασης σώματος για άτομα υψηλής ΦΔ δεν έχει σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό.Συμπεράσματα: Στη παρούσα μελέτη αναπτύχθηκαν δυο μοντέλα που βρέθηκαν να είναι αξιόπιστα για την εκτίμηση της σύστασης του σώματος Ελλήνων υψηλής ΦΔ και μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν από επιστήμονες υγείας στην έρευνα αλλά και με στόχο τη βελτίωση της αθλητικής τους απόδοσης. Όπου %BF: ποσοστό λιπώδους μάζας, sumbitrithigh: άθροισμα δερματικών πτυχών δικέφαλου, τρικέφαλου και μηρού σε mm, waistmax: μέγιστη περιφέρεια κοιλιάς σε cm, gender: φύλο(0= για τις γυναίκες, 1= για τους άνδρες), height: ύψος σε m, FFM: άλιπη μάζα σώματος(kg) height: ύψος σε m,weight: σωματικό βάρος σε kg, Rz: resistance, πραγματική αντίσταση, Χc: reactance, μη ωμική αντίσταση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ελληνικός πληθυσμός
έντονη φυσική δραστηριότητα
Σύσταση σώματος
εξίσωση υπολογισμού ποσοστού λίπους

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.