Η στάση των κατοίκων του Ν. Αττικής απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η στάση των κατοίκων του Ν. Αττικής απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Κονιάρη, Χριστίνα

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των μορφών τωνανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η παρουσία τους στον παγκόσμιο και ελληνικό χώρο και οιαντιδράσεις των κατοίκων απέναντι σε αυτές μέσω έρευνας που διενεργήθηκε.Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό που περιλαμβάνει όλα ταστοιχεία που προκύπτουν από τη βιβλιογραφική μελέτη και το ερευνητικό όπουπαραθέτονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα πεδίου.Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της ενέργειας και παρουσιάζονται οιδιάφορες μορφές φυσικών πόρων που υπάρχουν διαθέσιμοι στη γη. Πρόκειται για έννοιες οιοποίες έπρεπε να αναλυθούν προκειμένου να γίνει κατανοητός ο όρος της εναλλακτικήςενέργειας και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Η ενεργειακή κατάσταση του πλανήτη και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αποτελούν αντικείμενο εκτενέστερης μελέτης τουδεύτερου κεφαλαίου της εργασίας. Αναλύονται επίσης οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις πουπροκύπτουν από τη χρήση των διαφόρων ενεργειακών πηγών.Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται πέραν του ορισμού των ανανεώσιμων πηγώνενέργειας, τις χρησιμοποιούμενες σε Ευρώπη και Ελλάδα μορφές. Παραθέτονται επίσης ταπλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών και παράλληλαεπισημαίνονται οι αιτίες που οδήγησαν στη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Στα κεφάλαια τέσσερα έως εννιά γίνεται εκτενής αναφορά σε όλες τις μορφές τωνανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συγκεκριμένα παραθέτονται αναλυτικά ο ορισμός, οι τύποι,τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση της κάθε πηγής. Η 2εργασία θα ήταν ελλιπής χωρίς την αναφορά στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις στονΕυρωπαϊκό και Ελλαδικό χώρο.Αντικείμενο μελέτης του τετάρτου κεφαλαίου αποτελεί η ηλιακή ενέργεια, τουπέμπτου η αιολική ενέργεια, του έκτου η υδροηλεκτρική, του έβδομου η γεωθερμική, τουόγδοου η ενέργεια από βιομάζα και τέλος στο ένατο κεφάλαιο αναλύεται η ενέργεια πουπαραλαμβάνεται από τους ωκεανούς.Τα κεφάλαια δέκα και έντεκα αποτελούν το ερευνητικό μέρος της εργασίας.Προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη στάση και την άποψη που παρουσιάζουν οικάτοικοι μιας περιοχής απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συλλέχθηκαν εκατό(100) ερωτηματολόγια από κατοίκους του Νομού Αττικής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε απότο Νοέμβριο του 2003 έως και τον Ιανουάριο του 2004. Οι ερωτηθέντες προέρχονταν απόόλες τις ηλικιακές ομάδες και από όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα.Στο δέκατο κεφάλαιο αναλύονται και σχολιάζονται οι ερωτήσεις τουερωτηματολογίου και παρουσιάζονται διαγραμματικά τα αποτελέσματα των απαντήσεωντων συμμετεχόντων στην έρευνα. Οι έλεγχοι ανεξαρτησίας και τα συμπεράσματα πουπροκύπτουν από αυτούς περιλαμβάνονται στο ενδέκατο κεφάλαιο.Τέλος στο δωδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που έχουνπροκύψει από τη μελέτη των βιβλιογραφικών πηγών και την έρευνα πεδίου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

ηλιακή ενέργεια
αιολική ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
γεωθερμική ενέργεια
υδροηλεκτρική ενέργεια
βιομάζα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.