Μία Μοντελοστρεφής Προσέγγιση για την Αυτοματοποίηση της Προσομοίωσης SysML Μοντέλων Συστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μία Μοντελοστρεφής Προσέγγιση για την Αυτοματοποίηση της Προσομοίωσης SysML Μοντέλων Συστημάτων

Κάπος, Γεώργιος-Δημήτριος, Σ.

Η προσομοίωση είναι μία μέθοδος υποστήριξης του σχεδιασμού συστημάτων. Παρέχει δυνατότητες μελέτης της συμπεριφοράς των συστημάτων πριν αυτά υλοποιηθούν, υποστηρίζοντας τη διαδικασία επιλογής κατάλληλων λύσεων. Αυτό είναι σημαντικό ιδιαίτερα όταν οι αναλυτικές προσεγγίσεις δεν είναι πρόσφορες. Η επιτυχής αξιοποίηση της προσομοίωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντιστοιχία του μοντέλου προσομοίωσης με το πραγματικό σύστημα. Επομένως, η επιτυχής παραγωγή μοντέλου προσομοίωσης είναι καθοριστική για την επιτυχή μελέτη του συστήματος. Με τη σύγχρονη τάση για MBSE, η παραγωγή μοντέλων προσομοίωσης από μοντέλα συστήματος αποκτά μία νέα δυναμική. Παράλληλα, η MDA προσφέρει μία σειρά από πρότυπα, γλώσσες και εργαλεία. Σε αυτό το περιβάλλον είναι δυνατό να διερευνηθεί η βελτίωση των δυνατοτήτων παραγωγής μοντέλων προσομοίωσης από μοντέλα συστήματος. Επίσης, η αναβάθμιση της έννοιας και του ρόλου του μοντέλου στη MBSE δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης σε συνδυασμό με στοιχεία και απαιτήσεις του μοντέλου συστήματος. Στις δυναμικές και γεμάτες προκλήσεις συνθήκες αυτές, η παρούσα διατριβή προσεγγίζει το ζήτημα της αυτοματοποίησης της παραγωγής εκτελέσιμων μοντέλων προσομοίωσης από τα μοντέλα συστήματος. Προτείνεται μία γενική μεθοδολογία για την αξιόπιστη και αποδοτική παραγωγή εκτελέσιμων μοντέλων προσομοίωσης, καθώς και οι προδιαγραφές για την υλοποίηση πλαισίων, τα οποία να την υποστηρίζουν. Έτσι, επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση των δυνατοτήτων εκτίμησης χαρακτηριστικών απόδοσης μοντέλων συστημάτων, ανεξάρτητα από το πεδίο εφαρμογής και τη μεθοδολογία ή γλώσσα προσομοίωσης. Για την επίδειξη της εφαρμοσιμότητας της μεθοδολογίας, παρουσιάζεται ένα πλαίσιο που υλοποιήθηκε για τη μεθοδολογία προσομοίωσης DEVS, καθώς και δύο εφαρμογές, που αξιοποιούν το πλαίσιο αυτό με διαφορετικό τρόπο.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

μετασχηματισμοί
Μοντελοποίηση
αυτοματοποίηση
προσομοίωση
συστήματα
Προσομοίωση
Μέθοδοι της

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-09-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.