Σύγκριση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ως προς τη συναισθηματική εργασία και την εργασιακή ικανοποίηση - Εμπειρική Διερεύνηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2016 (EL)
Σύγκριση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ως προς τη συναισθηματική εργασία και την εργασιακή ικανοποίηση - Εμπειρική Διερεύνηση

Σάντας, Ηλίας

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης σε σχέση με την συναισθηματική εργασία στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Η έρευνα βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου από αντιπροσωπευτικό δείγμα 228 εργαζόμενων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η εμπειρική διερεύνηση, με στόχο της αποτύπωση των αντιλήψεων των εργαζομένων. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που εκπονούν συναισθηματική εργασία, είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους, σε σχέση με τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα, αλλά γενικώς το δείγμα παρουσιάζει ουδέτερη εργασιακή ικανοποίηση. Από την εμπειρική έρευνα προκύπτει ότι η σχέση μεταξύ της διαχείρισης των συναισθημάτων και της συνολικής ικανοποίησης εμφανίζεται ως μη σημαντική.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εργασιακό περιβάλλον
Συναισθηματική εργασία
Δημόσιος τομέας Συναισθήματα
Ιδιωτικός τομέας
Επαγγελματική ικανοποίηση
Συναισθηματική νοημοσύνη
Εργασιακή ικανοποίηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.