Η επαγγελματική ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος των καθηγητών φυσικής αγωγής στην δημόσια και ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η επαγγελματική ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος των καθηγητών φυσικής αγωγής στην δημόσια και ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Σαμαράς, Απόστολος

Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στο σχολικό περιβάλλον, έχει μεγάλη σημασία για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, το αυξημένο εργασιακό άγχος, επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση και μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγικότητας. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν να ερευνήσει την επαγγελματική ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος των καθηγητών φυσικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, του Νομού Αττικής. Στην έρευνα συμμετείχαν 300 καθηγητές φυσικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους 191 υπηρετούν στον δημόσιο και 109 στον ιδιωτικό τομέα. Ως ερευνητικό εργαλείο για την συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε το κλειστό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελούνταν από τρία μέρη. Το πρώτο αφορούσε τα δημογραφικά στοιχεία ενώ το δεύτερο (Perceived Stress Scale του Cohen) και το τρίτο (Employee Satisfaction Inventory των Koustelios&Bagiatis) αναφέρονταν στο εργασιακό άγχος και την επαγγελματική ικανοποίηση και περιελάμβαναν 14 και 31 ερωτήσεις αντίστοιχα. Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 21 και οι στατιστικοί έλεγχοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το IndependentT-Test και ο συντελεστής συσχέτισης Pearson’sr. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα, έδειξαν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος. Επιπλέον, οι καθηγητές φυσικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες, παρουσίασαν μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση από τους συναδέλφους τους στον δημόσιο τομέα. Επίσης οι καθηγήτριες φυσικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρουσίασαν περισσότερο εργασιακό άγχος, αναφορικά με τους άνδρες συναδέλφους τους. Αντίθετα, οι καθηγητές φυσικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν παρουσιάζουν διαφορές ως προς την εμφάνιση εργασιακού άγχους, ανάλογα με τον τομέα εργασίας τους.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

καθηγητές φυσικής αγωγής
Επαγγελματική ικανοποίηση
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
εργασιακό άγχος
εργασιακός τομέας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)