Συναισθηματικές και γνωστικές δεξιότητες και ο ρόλος τους στην ποιότητα ζωής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Συναισθηματικές και γνωστικές δεξιότητες και ο ρόλος τους στην ποιότητα ζωής

Βίντο, Αουρέλα

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της σχέσης των συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων με δυο διαστάσεις της ποιότητας ζωής, την υποκειμενική και ψυχολογική αίσθηση του Ευ Ζην. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η σχέση ορισμένων εκφάνσεων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης όπως (α) η κατανόηση προσωπικών συναισθημάτων, (β) η κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων, (γ) η διαχείριση των συναισθημάτων και (δ) η ρύθμιση των συναισθημάτων με την ικανοποίηση από την ζωή και το ψυχολογικό Ευ Ζην. Επιπλέον, εξετάστηκε η σχέση ανάμεσα σε δυο στρατηγικές ρύθμισης του συναισθήματος – γνωστική επανεκτίμηση και εκφραστική καταστολή – με την ικανοποίηση από την ζωή και το ψυχολογικό Ευ Ζην. Διερευνήθηκε, ακόμα, η διαμεσολαβητική επίδραση των στρατηγικών ρύθμισης συναισθήματος στη σχέση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με την ικανοποίηση από τη ζωή και το ψυχολογικό Ευ Ζην. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 186 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές με μέσο όρο ηλικίας 22,04 έτη και τυπική απόκλιση 1,86 έτη. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα ψυχομετρικά εργαλεία: (α) Το Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Wong & Law (2002, Kafetsios & Zampetakis, 2008), (β) Το Ερωτηματολόγιο Ρύθμισης Συναισθήματος (Gross & John,2003, Kafetsios & Loumakou, 2007), (γ) Η Κλίμακα Μέτρησης του Ψυχολογικού Ευ Ζην (Ryff, 1989, Λεοντοπούλου, 2012) (δ) Η κλίμακα Ικανοποίησης από την Ζωή (Diener et al., 1985). Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική συσχέτιση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των στρατηγικών ρύθμισης συναισθήματος με την ικανοποίηση από την ζωή και το ψυχολογικό Ευ Ζην. Από τις ιεραρχικές αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης προέκυψε ότι δυο από τις εκφάνσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης – η διαχείριση και η ρύθμιση των συναισθημάτων – προβλέπουν σε σημαντικό βαθμό, συγκριτικά με τις άλλες εκφάνσεις της, την ικανοποίηση από την ζωή και το ψυχολογικό Ευ Ζην. Επιπρόσθετα, οι διαμεσολαβητικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν μερική διαμεσολαβητική επίδραση της γνωστικής επανεκτίμησης στην σχέση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με το ψυχολογικό Ευ Ζην. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, εκτός από την συσχέτιση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με την υποκειμενική και ψυχολογική ευζωία, η οποία έχει καταδειχθεί και σε προγενέστερες μελέτες, παρέχουν ενδείξεις σχετικά με τον διαμεσολαβητικό ρόλο της ρύθμισης συναισθήματος σε αυτήν την σχέση. Προτείνεται η επανάληψη και η επέκταση της μελέτης σε μεγαλύτερο ερευνητικό δείγμα καθώς και σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Συναισθηματική Νοημοσύνη
γνωστική επανεκτίμηση
ικανοποίηση από την ζωή
ψυχολογικό Ευ Ζην
εκφραστική καταστολή
Συναισθηματική νοημοσύνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.