Εφαρμογή για την καταχώρηση και παρακολούθηση διατροφικών συνηθειών και βιολογικών δεικτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εφαρμογή για την καταχώρηση και παρακολούθηση διατροφικών συνηθειών και βιολογικών δεικτών

Παπαγιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Μ.

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην αξιοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορικής για τη καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στις διατροφικές συνήθειες εθελοντών, και στους βιολογικούς δείκτες που προκύπτουν ανάλογα με αυτές. Στα πρώτα κεφάλαια η μελέτη επικεντρώνεται στις αντίστοιχες προσεγγίσεις, στη συνοπτική παρουσίαση κάποιων λογισμικών ανοιχτού κώδικα και δωρεάν εφαρμογών καθώς και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρέχει η κάθε λύση. Σε συνδυασμό με τον καθορισμό των απαιτήσεων επιλέγεται η βέλτιστη εφαρμογή για το θέμα της μελέτης και ακολουθεί εκτενής μελέτη της, η οποία εστιάζει στη διαδικασία εγκατάστασης, παραμετροποίησης καθώς και τις ανάγκες για τη διαδικασία συντήρησης και τυχόν κόστος που προκύπτει από αυτά. Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται παρουσίαση του σχεδιασμού και της υλοποίησης της πλατφόρμας, παρατίθενται κομμάτια κώδικα και σχετικές εικόνες, αναφέρονται οι δυσκολίες που συναντήθηκαν και ο τρόπος αντιμετώπισης τους. Επιπλέον, παρουσιάζεται η πλατφόρμα μέσα από ένα ενδεικτικό σενάριο χρήσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν (μετρικές, δείκτες), και πραγματικά στατιστικά χρήσης της εφαρμογής. Τέλος, αναφέρονται μελλοντικές προσθήκες και βελτιώσεις για περεταίρω ανάπτυξη της πλατφόρμας καθώς και συμπεράσματα της όλης μελέτης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βιολογικοί δείκτες
Διατροφικές συνήθειες
Σχεδιασμός διαδικτυακών ερωτηματολογίων
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Υπολογισμός και σύγκριση μεταβλητών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.