Νοσοκομειακά απόβλητα, υγιεινή και ασφάλεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Νοσοκομειακά απόβλητα, υγιεινή και ασφάλεια

Σαββίδη, Βικτώρια Λ.

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της σωστής διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων καθώς αποτελούν φορείς παθογόνων μικροοργανισμών, με αποτέλεσμα η μη ασφαλής διάθεση τους να εμφανίζει πολλούς κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Έτσι, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τυχαίο δείγμα 100 εργαζομένων σε νοσοκομεία στο νομό Αττικής, από τον Ιούλιο 2015 έως τον Σεπτέμβριο 2015. Παράλληλα εκτιμήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων των εργαζομένων και την παρακολούθηση σεμιναρίων αναφορικά με τα μέτρα λήψης προστασίας, μέσω της προσέγγισης του μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης.Από τα εμπειρικά αποτελέσματα των παλινδρομήσεων προκύπτει ότι με τηναύξηση της ηλικίας του ερωτώμενου, αν το νοσοκομείο έχει ειδικά μέσα για τη μεταφοράτων επικίνδυνων απορριμμάτων, αν έχει ειδικά κανάλια για τη μεταφορά των αποβλήτων,αν τα επικίνδυνα απορρίμματα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και ακολουθούνται οιοδηγίες της ισχύουσας νομοθεσίας και το αν ο ερωτώμενος είναι νοσηλευτής/νοσηλεύτριαείναι πιο πιθανό ο εργαζόμενος να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Όσοναφορά την παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικά με τα μέτρα προστασίας, αν τονοσοκομείο έχει ειδικά μέσα για τη μεταφορά των επικίνδυνων απορριμμάτων, αν έχειειδικά κανάλια για τη μεταφορά των αποβλήτων και αν τα επικίνδυνα απορρίμματατοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και ακολουθούνται οι οδηγίες της ισχύουσαςνομοθεσίας, είναι πιο πιθανό ο εργαζόμενος να έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για ταμέτρα προστασίας, ενώ τέλος αν ο ερωτώμενος είναι γιατρός, είναι λιγότερο πιθανό.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Υγιεινή - Δίκαιο και νομοθεσία
μέτρα προστασίας
Νοσοκομεία
Δημόσια υγεία
επικίνδυνα απόβλητα
νομοθεσία
λογιστική παλινδρόμηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.