Περιβαλλοντική και οικονομική αποτίμηση της ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και έμφαση στις σπάνιες γαίες

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Περιβαλλοντική και οικονομική αποτίμηση της ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και έμφαση στις σπάνιες γαίες

Ποτουρίδης, Αντώνιος Χ.

Σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι η μελέτη της ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αρχικά τονίστηκε η σπουδαιότητα της διαδικασίας, αναφέρθηκε η υπάρχουσα κατάσταση και επισημάνθηκε το νομοθετικό πλαίσιο. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η ταξινόμηση των αποβλήτων σε κατηγορίες και μετά προσδιορίστηκαν και αναλύθηκαν τα στάδια της διαδικασίας. Έπειτα παρουσιάστηκαν μελέτες από την υπάρχουσα βιβλιογραφία για τις περιβαλλοντικές κυρίως αλλά οικονομικές συνθήκες της ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ύστερα πραγματοποιήθηκε αναλυτική περιγραφή των σπάνιων γαιών ως ομάδα μετάλλων και στη συνέχεια παρουσιάστηκε το προφίλ κάθε σπάνιας γαίας ξεχωριστά. Ακολούθως παρουσιάστηκαν στοιχεία από τη βιβλιογραφία για τις σπάνιες γαίες. Για τους σκοπούς της εργασίας υπήρξε επίσκεψη στη Γερμανία και πιο συγκεκριμένα στην πόλη του Αμβούργου, του οποίου προβάλλεται το σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και έπειτα αντιπαραβάλλεται με το αντίστοιχο σύστημα ανακύκλωσης της Ελλάδας. Με βάση δεδομένα που προσφέρθηκαν από την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και στοιχεία από τη βιβλιογραφία, μοντελοποιήθηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανακύκλωσης πλακετών τυπωμένου κυκλώματος στην Ελλάδα για το έτος 2016 με χρήση του λογισμικού SimaPro. Θεωρήθηκε ότι διαθέτεται η κατάλληλη τεχνολογία ώστε να είναι εφικτή η ανάκτηση του 99% του περιεχομένου σε μέταλλα των πλακετών τυπωμένου κυκλώματος. Εξετάστηκαν δύο περιπτώσεις, συγκεκριμένα τα περιβαλλοντικά οφέλη από την αποφυγή κατασκευής τυπωμένων πλακετών και τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά οφέλη από την αποφυγή της εξόρυξης των ποσοτήτων των μετάλλων που ανακτήθηκαν. Ωστόσο λόγω της παλαιότητας της έκδοσης του λογισμικού, που είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπεριληφθούν όλα τα δεδομένα, τα αποτελέσματα δε θεωρήθηκαν αρκετά αξιόπιστα. Κλείνοντας με βάση τις ποσότητες των ανακτώμενων μετάλλων και τις τιμές τους στην αγορά, υπολογίστηκαν τα μέγιστα πιθανά έσοδα από την ανακύκλωση των πλακετών τυπωμένου κυκλώματος στην Ελλάδα το 2016.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ΑΚΖ
ανάκτηση
ανακύκλωση
ηλεκτρονικός εξοπλισμός
σπάνιες γαίες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)