Παράμετροι του τρόπου ζωής και της προσωπικότητας του ατόμου που σχετίζονται με την επιτυχή διατήρηση της απώλειας βάρους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Παράμετροι του τρόπου ζωής και της προσωπικότητας του ατόμου που σχετίζονται με την επιτυχή διατήρηση της απώλειας βάρους

Ζαννίδη, Δήμητρα Ο.

Εισαγωγή: Ο τρόπος ζωής και η προσωπικότητα έχουν συσχετιστεί με το βάρος του ατόμου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την συσχέτιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών, του τρόπου ζωής, της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς με το βάρος με την επιτυχή διατήρηση της απώλειας βάρους. Μεθοδολογία: Η μελέτη MedWeight αποτελεί μελέτη παρατήρησης. Το δείγμα της αποτελείται από ενήλικες εθελοντές, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει σκόπιμη απώλεια βάρους ≥10% και είτε τη διατήρησαν για τουλάχιστον 1 έτος (διατηρούντες) είτε επανέκτησαν το βάρος (επανακτήσαντες). Οι εθελοντές συμπλήρωσαν 8 ερωτηματολόγια και συμμετείχαν σε 2 τηλεφωνικές ανακλήσεις 24ώρου της διαιτητικής πρόσληψης. Από την ανάλυση αυτών, δημιουργήθηκαν 4 τομείς του τρόπου ζωής και της προσωπικότητας: δημογραφικά χαρακτηριστικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και χαρακτηριστικά σχετικά με το βάρος.Αποτελέσματα: Το δείγμα της μελέτης αποτελούνταν από 528 εθελοντές, 362 διατηρούντες και οι 166 επανακτήσαντες, ηλικίας 33±10 ετών, 61% γυναίκες. Στις μονοπαραγοντικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε ότι οι διατηρούντες, όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση, είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό ελεύθεροι, είναι φοιτητές, αποτελούν δεύτερα παιδιά της οικογένειας, εκτελούν περισσότερη φυσική δραστηριότητα, έχουν καλύτερη ποιότητα ύπνου, είναι καπνιστές ή ποτέ καπνιστές και ασχολούνται συχνότερα με χόμπι. Οι διατηρούντες πραγματοποίησαν απώλεια βάρους κυρίως μόνοι τους, ζυγίζονται συχνότερα από τους επανακτήσαντες και υποστηρίζουν θετική επίδραση της ζύγισης στο βάρος. Η ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης, μετά από διόρθωση για ηλικία και φύλο, έδειξε ότι η επιτυχής διατήρηση σχετίζεται σημαντικά με άτομα που αποτελούν δεύτερα παιδιά της οικογένειας ως σειρά γέννησης, ασκούνται ως χόμπι, έχουν καλή ποιότητα ύπνου, είναι καπνιστές ή ποτέ καπνιστές και εκτελούν τακτική αυτοπαρακολούθηση βάρους.Συμπεράσματα: Η διατήρηση της απώλειας βάρους φαίνεται να αποτελεί έναν ακόμη τομέα που εξαρτάται από τον τρόπο ζωής και την προσωπικότητα του ατόμου, γεγονός που υποδεικνύει εξατομικευμένες παρεμβάσεις, με συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

προσωπικότητα
διατηρούντες
επανακτήσαντες
Τρόπος ζωής
παχυσαρκία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.