Μελέτη της σχέσης των αλλουβιακών ριπιδίων της Λίμνης Κερκίνης και των λεκανών απορροής τους με χρήση Σ.Γ.Π.

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μελέτη της σχέσης των αλλουβιακών ριπιδίων της Λίμνης Κερκίνης και των λεκανών απορροής τους με χρήση Σ.Γ.Π.

Λεβέντης, Σωτήρης Ν.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των λεκανών απορροής και των αντίστοιχων αλλουβιακών ριπιδίων της λίμνης Κερκίνης, τα οποία βρίσκονται πλησίον του ορεινού όγκου Κερκίνη, στο Νομό Σερρών. Στην υπό μελέτη περιοχή, επικρατούσα γεωμορφή είναι ο ορεινός όγκος της Κερκίνης. Για τη διεκπεραίωση της εργασίας μετρήθηκαν και υπολογίστηκαν μορφομετρικές παράμετροι, τόσο των λεκανών απορροής, όσο και των αντίστοιχων αλλουβιακών ριπιδίων. Επίσης, γίνεται μνεία στα γεωλογικά, τεκτονικά, γεωμορφολογικά και κλιματικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Για τους σκοπούς της εργασίας αντλήθηκαν πρωτογενή δεδομένα από τοπογραφικούς χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.), κλίμακας 1:50.000 και 1:5.000. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια ψηφιακή βάση δεδομένων για την περιοχή μελέτης με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.) και συγκεκριμένα με το λογισμικό ArcGIS. Από τους αναλογικούς αυτούς χάρτες, ψηφιοποιήθηκαν οι ισουψείς καμπύλες με ισοδιάσταση ανά 20m και ανά 4m, το υδρογραφικό δίκτυο του ποταμού Στρυμόνα, οι λεκάνες απορροής και τα αντίστοιχα αλλουβιακά ριπίδια αυτών, όπως επίσης και η λιθολογία εντός των λεκανών απορροής και εντός των αλλουβιακών ριπιδίων. Στη συνέχεια, έγινε ο υπολογισμός και η συσχέτιση των μορφομετρικών χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής και των αντίστοιχων ριπιδίων. Πιο αναλυτικά, εξετάστηκαν οι σχέσεις εμβαδού λεκάνης- εμβαδού ριπιδίου, εμβαδού λεκάνης- κλίσης ριπιδίου και αριθμού τραχύτητας Melton - κλίσης ριπιδίου. Το συμπέρασμα που προέκυψε ύστερα από το συνδυασμό όλων των αποτελεσμάτων είναι το γεγονός ότι τα ριπίδια τις περιοχής μελέτης είναι συνδυασμός τόσο ποτάμιων αποθέσεων όσο και κινήσεων λόγω βαρύτητας (ροές κορημάτων). Τα αποτελέσματα αναπαραστάθηκαν σε χάρτες καθώς και σε απεικόνιση τριών διαστάσεων (3D).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), Λ. Κερκίνη, μορφομετρικοί παράμετροι, λεκάνες απορροής, αλλουβιακά ριπίδια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)