Μοντέλα εκλογικής συμπεριφοράς και διάσταση του χώρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μοντέλα εκλογικής συμπεριφοράς και διάσταση του χώρου

Κωστόπουλος, Γεώργιος Α.

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η ανάλυση της κοινωνιολογίας της εκλογικής συμπεριφοράς, οι χωρικές παράμετροι που βοηθούν στην καλύτερη ερμηνεία των προτύπων που καταγράφονται, καθώς και η αναδρομή στην επιστημονική θεωρία που προσπαθεί να αναδείξει τους παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το εκλογικό σώμα. Σκοπός της εργασίας αποτελεί η σχέση μεταξύ χώρου και εκλογικής συμπεριφοράς. Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση. Στο κείμενο που ακολουθεί αναλύονται βιβλιογραφικά οι δύο κυρίαρχοι τύποι ανάλυσης, αυτός της καταγραφής και σύνθεσης των δημογραφικών και πολιτισμικών παραμέτρων και η χωρική διάσταση των εκλογικών προτύπων όπως αυτή απορρέει από την γεωγραφική κατανομή των χαρακτηριστικών των διοικητικών δομών, της δημογραφίας του πληθυσμού και άλλους παράγοντες. Παρά τις θεωρίες που έχουν προταθεί, το αντικείμενο της ανάλυσης τόσο των εκλογικών αποτελεσμάτων όσο και της εκλογικής προτίμησης είναι αρκετά σύνθετο και αβέβαιο, αντικατοπτρίζοντας την σύγχυση ή κρίση που μπορεί να επικρατεί σε ένα σύστημα. Η χωρική ανάλυση και μελέτη αυτών των τάσεων όχι μεμονωμένα αλλά μόνο σε συνδυασμό με τη χρήση άλλων κοινωνικών δεδομένων από τον ερευνητή, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα όχι της σίγουρης πρόβλεψης αλλά της καλύτερης κατανόησης των κριτηρίων και των αιτιών ενός εκλογικού αποτελέσματος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πολιτική Γεωγραφία
Χώρος και Εκλογική Συμπεριφορά
Μοντέλα Εκλογικής Συμπεριφοράς
Χωρική Αυτοσυσχέτιση στην Εκλογική Συμπεριφορά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.