Η διακινδύνευση του ΕΣΜΗΕ στους φυσικούς κινδύνους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η διακινδύνευση του ΕΣΜΗΕ στους φυσικούς κινδύνους

Γαλλούση, Χριστίνα Μ.

Η καταστροφή των δικτύων κοινής ωφελείας αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές επιπτώσεις από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών, με άμεσες και έμμεσες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι συστηματικές ζημιές που καταγράφονται την τελευταία εικοσαετία στις γραμμές Μεταφοράς των χωρών της ΕΕ, κατά την έκθεσή τους σε ακραία καιρικά φαινόμενα, καταδεικνύουν την αναγκαιότητα μελέτης της επίδρασης των φυσικών καταστροφών σε εθνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα οι κατολισθήσεις και οι άνεμοι ισχυρών εντάσεων αποτελούν συχνά φυσικά φαινόμενα, σχετίζονται με την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινόμενων και δύναται να επιφέρουν καταστροφή σε στοιχεία του δικτύου του ΕΣΜΗΕ. Δεδομένης της αύξησης των ακραίων καιρικών φαινομένων, λόγω της αλλαγής του κλίματος, η παρούσα εργασία εστιάζει προκαταστροφικά στην εκτίμηση της επικινδυνότητας των φυσικών φαινομένων και την αποτύπωσή της σε χάρτες εθνικής κλίμακας, ώστε να είναι εφικτή η εκτίμηση του κινδύνου που διατρέχει το δίκτυο. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο που διέπει τα κατολισθητικά φαινόμενα, παρουσιάζονται οι ταξινομήσεις και αναφέρονται οι παράγοντες που τα προκαλούν. Αναπτύσσεται η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε σε εθνική κλίμακα για την εκτίμηση της επιδεκτικότητας των εδαφών σε κατολίσθηση. Αναφέρονται λεπτομερώς τα στάδια δημιουργίας των θεματικών χαρτών που οδήγησαν στους τελικούς χάρτες επιδεκτικότητας με τη μέθοδο υπολογισμού του Δείκτη Επιδεκτικότητας Κατολίσθησης, με χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά των ανέμων και διακρίνονται οι περιπτώσεις ισχυρών ανέμων μικρής έκτασης αλλά μεγάλης έντασης, οι σίφωνες και τα ορογραφικά ατμοσφαιρικά κύματα. Προκειμένου να εξεταστεί η έκθεση των ΓΜ στα φαινόμενο των σιφώνων κατασκευάστηκαν συνδυαστικοί χάρτες επικινδυνότητας από βιβλιογραφικά δεδομένα. Στο 4ο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων της μελέτης και ανάδειξη των περιοχών υψηλής επικινδυνότητας ως προς το φαινόμενο των κατολισθήσεων και των ανέμων ισχυρών εντάσεων..

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κατολίσθηση
σίφωνας
προκαταστροφικός σχεδιασμός
Φυσικές καταστροφές
ΣΓΠ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.