Μελέτη εφαρμογής δημιουργικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας (Β΄ Γυμνασίου)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη εφαρμογής δημιουργικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας (Β΄ Γυμνασίου)

Μαππουρίδου, Ρεβέκκα

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση της θεωρίας της Τριαρχικής Νοημοσύνης, της εφαρμογής της στη διδασκαλία και ειδικότερα της εφαρμογής της στην διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας. Επίσης, προτείνονται δημιουργικές δραστηριότητες για το σχολικό εγχειρίδιο της Οικιακής Οικονομίας Β΄ Γυμνασίου. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται κάποιες γενικές πληροφορίες που αφορούν την Νοημοσύνη και τα χαρακτηριστικά των ευφυών ατόμων. Επίσης γίνεται η παρουσίαση της θεωρίας της Τριαρχικής Νοημοσύνης και ανάλυση των τριών πτυχών της. Το δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται στην εξέλιξη των θεωριών της νοημοσύνης. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρία της Τριαρχικής Νοημοσύνης. Το τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρεται στη διδασκαλία και τις μορφές της και ειδικότερα στην διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας. Το πέμπτο κεφάλαιο, περιλαμβάνει την έννοια και τα κύρια χαρακτηριστικά των Αναλυτικών Προγραμμάτων, παραδοσιακών και σύγχρονων. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στο Σύγχρονο Α.Π. της Οικιακής Οικονομίας. Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι εφαρμογές της Τριαρχικής Νοημοσύνης μέσω της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην συσχέτιση και εφαρμογή της θεωρίας με την διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας. Το έβδομο κεφάλαιο, αποτελείται από κάποιες συμπερασματικές παρατηρήσεις. Το όγδοο κεφάλαιο αναλύει τη διαδικασία σχεδιασμού των δημιουργικών δραστηριοτήτων που περιέχονται στην μελέτη. Τέλος, το ένατο κεφάλαιο, αποτελείται από προτεινόμενες δημιουργικές δραστηριότητες που αφορούν το διδακτικό εγχειρίδιο Οικιακής Οικονομίας της Β΄ Γυμνασίου. Οι δραστηριότητες αυτές, παρουσιάζονται με κάποιο σχολιασμό.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οικιακή οικονομία - Μελέτη και διδασκαλία
Δημιουργικότητα - Μελέτη και διδασκαλία
Διδασκαλία - Μεθοδολογία
Home economics - Study and teaching
Teaching - Methodology
Creative ability - Study and teaching

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.