Συγκριτικές παρατηρήσεις μεταξύ των υδατικών διαμερισμάτων Ηπείρου και Νήσων Αιγαίου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Συγκριτικές παρατηρήσεις μεταξύ των υδατικών διαμερισμάτων Ηπείρου και Νήσων Αιγαίου

Γκιώζος, Δημήτριος Α.
Μαζιώτης, Γεώργιος Α.

Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι βασισμένη σε βιβλιογραφική έρευνα και επιχειρεί να παρουσιάσει, να αναλύσει και να συγκρίνει δομικά στοιχεία που απαρτίζουν την ταυτότητα των υδατικών διαμερισμάτων της Ηπείρου και των Νήσων Αιγαίου και συνεπακόλουθα, να εξαχθούν συμπεράσματα συνοδευόμενα από προτεινόμενες κατευθύνσεις και πολιτικές για ορθότερη διαχείριση των υδατικών πόρων στα προαναφερθέντα διαμερίσματα αλλά και ευρύτερα, στο σύνολο της επικράτειας.Στο πρώτο κεφάλαιο, επιχειρείται, μέσα από παράθεση ορολογίας, να παρουσιαστούν βασικές έννοιες που αφορούν στην κίνηση, στον εντοπισμό στο χώρο και στη διαχείριση του νερού. Παρουσιάζονται είδη υδατικών πόρων, στοιχεία χρήσης αυτών, καθώς και ο ρόλος που αποκτά η ανθρώπινη δραστηριότητα μέσω της σχέση προσφοράς-ζήτησης νερού. Προβάλλονται κίνδυνοι και επιπτώσεις που συνοδεύουν τη σχέση αυτή και τέλος, αποσαφηνίζεται το νομικό πλαίσιο και η οργανωτική δομή που διέπει τη διαχείριση υδατικών πόρων, με στόχευση την ορθολογικότερη εφαρμογή της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην εικόνα που παρουσιάζει το υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου. Εξετάζονται επιμέρους ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι μεταβλητές που συνθέτουν το υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου σε δημογραφικό, γεωλογικό, κλιματολογικό και κυρίως υδρολογικό επίπεδο. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις χρήσεις υδατικών πόρων, τις πιέσεις που δέχονται και εντοπίζονται οι περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα.Ανάλογη παρουσίαση ακολουθείται για το υδατικό διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου στο τρίτο κεφάλαιο.Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο, περιλαμβάνει εξαγωγή συμπερασμάτων για τα υδατικά διαμερίσματα και συνοψίζονται επιμέρους χαρακτηριστικά με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Καταλήγοντας, γίνεται αναφορά σε προτάσεις ορθότερης χρήσης που αποσκοπούν σε προσέγγιση αειφορίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Υδατικά διαμερίσματα
Υδρολογία
Υδάτινοι πόροι
Λεκάνες απορροής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)