Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου στο ρέμα Γιαννούλας (Θριάσιο Πεδίο)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου στο ρέμα Γιαννούλας (Θριάσιο Πεδίο)

Καραντζιά, Μαριάνθη Γ.

Η παρούσα εργασία, εξετάζει την απόκριση ενός ποταμού στη βροχόπτωση, καθώς και στη φύση και δυναμική της πλημμύρας. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να εκτιμηθεί ο πλημμυρικός κίνδυνος στην λεκάνη απορροής του ρέμματος Γιαννούλας που βρίσκεται στο νομό Αττικής με την εκτίμηση των ποσοτικών παραμέτρων του υδρογραφικού δικτύου και των αντίστοιχων λεκανών απορροής, καθώς και να γίνει προσομοίωση της επιφανειακής απορροής με την υδρολογική ανάλυση της λεκάνης απορροής. Στην μελέτη αυτή, δημιουργήθηκε μια ψηφιακή βάση δεδομένων που αφορά το υδρογραφικό δίκτυο και τη λεκάνη απορροής με τη χρήση του λογισμικού ArcGIS. Επιπρόσθετα συλλέχθηκαν στοιχεία (μετεωρολογικά, γεωμορφολογικά, χρήσεις γης κλπ.) τα οποία είναι ικανά να ερμηνεύσουν τόσο τα φυσικά, όσο και τα ανθρωπογενή αίτια, τα οποία οδηγούν σε πλημμυρικά γεγονότα στην συγκεκριμένη περιοχή. Στα πλαίσια της υδρολογικής ανάλυσης αξιοποιήθηκε ένα χωρικά κατανεμημένο εννοιολογικό μοντέλο βροχής-απορροής, το οποίο αναπτύχθηκε από τον Maidment (1993) και υλοποιήθηκε σε περιβάλλον ArcGIS 9.3, με τη χρήση ψηφιδωτών δεδομένων (raster grid). Τελικό στάδιο του μοντέλου, αποτελεί η σχεδίαση-κατασκευή ενός άμεσου συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος για μια ακραία βροχόπτωση, εκτιμώντας έτσι την απόκριση της ροής του ρέματος στην έξοδο της λεκάνης σε πραγματικές συνθήκες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πλημμύρες
Υδρολογία
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.