Δείκτης Νοημούνης, κίνητρα, στρατηγικές μάθησης και σχολικές επιδόσεις μαθητών Γυμνασίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Δείκτης Νοημούνης, κίνητρα, στρατηγικές μάθησης και σχολικές επιδόσεις μαθητών Γυμνασίου

Καλλιακμάνη, Αγγελική Β.

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί η σχέση ανάμεσα στο δείκτη νοημοσύνης, τα κίνητρα και τις στρατηγικές μάθησης, καθώς και να διαπιστωθεί ο τρόπος που αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται αφενός μεταξύ τους, αφετέρου με τη γενική σχολική επίδοση των μαθητών αλλά και σε βασικά μαθήματα.Έτσι, χορηγήθηκαν σε 216 μαθητές γυμνασίου δύο ερευνητικά εργαλεία. Το Ερωτηματολόγιο Κινήτρων και Στρατηγικών Μάθησης (MSLQ) και το Τεστ Τυπικών Προοδευτικών Μητρών του Raven το οποίο αξιολογούσε το νοητικό επίπεδο των μαθητών. Τα κυριότερα ευρήματα των αναλύσεων προκύπτουν ως εξής: Ανάμεσα στα δυο φύλα δεν σημειώνονται διαφορές ως προς το δείκτη νοημοσύνης τους και τα κίνητρα μάθησής τους. Παρόλα αυτά, τα κορίτσια φαίνεται να κάνουν χρήση στατηγικών αυτορρύθμισης περισσότερο από τα αγόρια. Όσο αυξάνεται η τάξη φοίτησης, τόσο λιγότερη σπουδαιότητα αποδίδουν οι μαθητές στις μαθητικές τους δραστηριότητες. Επίσης, οι μαθητές που σημειώνουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις τείνουν να έχουν υψηλότερες πεποιθήσεις κινήτρων, χρησιμοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό στρατηγικές για τη μάθησή τους,σε σχέση με τους μαθητές χαμηλότερων επιδόσεων. Σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας των σχολικών επιδόσεων αναδεικνύεται η αυτεπάρκεια των μαθητών. Ταυτόχρονα, το άγχος εξετάσεων φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την επίδοση στα μαθηματικά. Επιπλέον, οι χαρισματικοί μαθητές έχουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις από τους μαθητές με χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης. Ο δείκτης νοημοσύνης δεν φαίνεται να αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης των κινήτρων και στρατηγικών μάθησης των μαθητών. Τέλος, ο συγκεκριμένος δείκτης φαίνεται να επηρεάζει μόνο τους μη χαρισματικούς μαθητές ως προς τη διαμόρφωση των σχολικών τους επιδόσεων. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί για να επιτραπεί η γενίκευση των αποτελεσμάτων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

στρατηγικές μάθησης
Δείκτης νοημοσύνης
κίνητρα
σχολικές επιδόσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.