Δορυφορικά δεδομένα Copernicus, στην παρακολούθηση της εξέλιξης του πλημμυρικού κινδύνου: η περίπτωση του Έβρου (2014-2015)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Δορυφορικά δεδομένα Copernicus, στην παρακολούθηση της εξέλιξης του πλημμυρικού κινδύνου: η περίπτωση του Έβρου (2014-2015)

Παπαστέργιος, Αστέριος Κ.

Τα SAR δεδομένα παρατήρησης της Γης μπορούν να προσφέρουν χάρτες πλημμυρικής έκτασης και πληροφοριών υψηλής ποιότητας για την καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου πλημμύρας και κατά συνέπεια για το σχεδιασμό, καθώς και για την υποστήριξη των πολιτικών αρχών υπέρ της προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας μελέτης αφορά στη δημιουργία χαρτών πλημμυρικής έκτασης από μια σειρά εικόνων SAR της λεκάνης του Έβρου, που αντιπροσωπεύει μια διασυνοριακή κοίτη πλημμυρών. Η μελέτη χρησιμοποιεί χρονολογικές σειρές εικόνων SAR του Copernicus δορυφορικού συστήματος Sentinel-1 που καλύπτει την περίοδο Οκτωβρίου 2014 - Μαΐου 2015.Η μεθοδολογία προσπαθεί να προσδιορίσει την πλημμύρα που συμβαίνει σε τρεις κύριες κατηγορίες κάλυψης γης, όπως είναι οι αστικές περιοχές, γυμνά ή μειωμένης βλάστησης εδάφη και περιοχές με βλάστηση, εκμεταλλευόμενη την εναλλασσόμενη πόλωση από τα SAR κανάλια backscattering, και τη συνάφεια συμβολομετρίας για τον καλύτερο χαρακτηρισμό του τοπίου. Χρησιμοποιώντας εναλλασσόμενη πόλωση, τα SAR δεδομένα παρέχουν καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία της ανίχνευσης πλημμύρας λόγω του διαφορετικού τρόπου που αντιδρά η κάλυψη γης σε διαφορετικές πολώσεις. Έτσι, με την εφαρμογή της εκτίμησης της συμβολομετρικής συνάφειας μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη καταγραφή και γνώση των πλημμυρισμένων περιοχών, στη πάροδο του χρόνου, στη συγκεκριμένη περιοχή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

SAR
Υδρολογία
Χάρτης καταγραφής πλημμυρών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.