Αλλαγές στις συνήθειες του τρόπου ζωής μετά από εξάμηνη παρέμβαση σε ασθενείς με αποφρακτική άπνοια ύπνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αλλαγές στις συνήθειες του τρόπου ζωής μετά από εξάμηνη παρέμβαση σε ασθενείς με αποφρακτική άπνοια ύπνου

Παρασκευόπουλος, Λάζαρος Κ.

Εισαγωγή-Σκοπός: Ενώ η συνεχής θετική πίεση των ανώτερων αεραγωγών (CPAP) αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για την αποφρακτική άπνοια ύπνου (OSA), η μείωση βάρους έχει αναδειχθεί ως μία θεραπευτική προσέγγιση για υπέρβαρους ασθενείς με OSA. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει τα πιθανά οφέλη μίας παρέμβασης, βασιζόμενης στη μείωση βάρους, μέσω της υιοθέτησης του μεσογειακού τρόπου ζωής, σε ασθενείς με αποφρακτική άπνοια ύπνου. Μεθοδολογία: Εβδομήντα υπέρβαροι (δείκτης μάζας σώματος 25,8-54,7) ασθενείς με OSA και με δείκτη απνοιών-υποπνοιών (AHI)≥ 15 επεισόδια/ ώρα ύπνου συμμετείχαν στη μελέτη. Οι ασθενείς έλαβαν, κατά περίπτωση, σύσταση για χρήση CPAP και τυχαιοποιήθηκαν είτε στην ομάδα ελέγχου (ΟΕ, n= 35) όπου έλαβαν γραπτές οδηγίες για υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, ή στην ομάδα παρέμβασης (ΟΠ, n=35) όπου υποβλήθηκαν σε εξαμηνιαία παρέμβαση μείωσης βάρους μέσω υιοθέτησης του μεσογειακού τρόπου ζωής. Η αξιολόγηση των ασθενών έγινε βάσει της πολυσωματοκαταγραφικής μελέτης ύπνου, των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και των συνηθειών του τρόπου ζωής τους. Αποτελέσματα: Η μεταβολή του βάρους, μετά την παρέμβαση, ήταν -11.0±7.9 kg στην ΟΠ, ενώ στην ΟΕ +0.2±3.3 kg (P<0.001). Οι ασθενείς της ΟΠ παρουσίασαν αύξηση της προσκόλλησης στη μεσογειακή δίαιτα και αύξηση της φυσική δραστηριότητας (P<0.001). Μόνο οι ασθενείς της ΟΠ παρουσίασαν πτώση στο δείκτη AHI (από 67.5±30.6 σε 32.5±23.7 επεισόδια/ ώρα ύπνου, P<0.001) και στη μέση πτώση κορεσμού αιμοσφαιρίνης (από 8.0±2.7 σε 5.7±1.3%, P<0.001). Η διαφορά στη μεταβολή του δείκτη AHI μεταξύ των δύο ομάδων παρέμεινε στατιστικά σημαντική έπειτα από διόρθωση ως προς τη μείωση βάρους και τη χρήση CPAP (P=0.001). Συμπεράσματα: Πέραν της μείωσης βάρους, και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δίαιτας και του τρόπου ζωής φαίνεται να επιδρούν ευεργετικά στη βαρύτητα της νόσου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μεσογειακός τρόπος ζωής
μεσογειακή δίαιτα
διαιτητικές συνήθειες
Αποφρακτική άπνοια ύπνου
μείωση σωματικού βάρους

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.