Μελέτη χωροθέτησης ΧΥΤΥ στη νήσο Άνδρο με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελέτη χωροθέτησης ΧΥΤΥ στη νήσο Άνδρο με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Δίγκας, Κωνσταντίνος Δ.

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάδειξη, μέσα από μια σειρά κριτηρίων, των καταλληλότερων περιοχών για χωροθέτηση μιας οχλούσας δραστηριότητας (ΧΥΤΥ) στη νήσο Άνδρο. Σκοπός της είναι η επίλυση του προβλήματος μέσω της Γεωπληροφορικής, έχοντας ως εργαλείο νέες τεχνολογίες όπως τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), που θα συνδράμουν στην ανάλυση – επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Η μελέτη χωρίζεται σε δύο σκέλη. Στο πρώτο πραγματοποιείται ένας σαφής διαχωρισμός των περιοχών σε κατάλληλες και ακατάλληλες, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και όρια αποκλεισμού που θέτει η υφιστάμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στο δεύτερο σκέλος, γίνεται εφαρμογή μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης με σκοπό την ιεράρχηση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης των εναπομενουσών, κατάλληλων πλέον, περιοχών. Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή ενός τελικού προϊόντος χάρτη με τα ιδανικότερα σημεία χωροθέτησης με τιμές που κυμαίνονται από 2,5 έως 8,5. Στο τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας, αλλά και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις περιοχές που ήδη έχουν προταθεί για την εγκατάσταση ΧΥΤΥ στο νησί, σε μια προσπάθεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Χωροθέτηση
Πολυκριτηριακή Ανάλυση
ΧΥΤΥ
Άνδρος
ΓΣΠ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.