Επίδραση της υπεργλυκαιμίας / υπερινσουλιναιμίας σε μηχανισμούς μεταγωγής σήματος της ινσουλίνης στα αιμοπετάλια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Επίδραση της υπεργλυκαιμίας / υπερινσουλιναιμίας σε μηχανισμούς μεταγωγής σήματος της ινσουλίνης στα αιμοπετάλια

Ρόχας Χιλ, Ανδρέα Παόλα Φ.

Εισαγωγή:H μεταγευματική φλεγμονή προκαλούμενη από την υπεργλυκαιμία παίζει ρόλο στην αθηροσκλήρωση. Σκοπός: Η διερεύνηση της αντιαιμοπεταλιακής ιδιότητας της ινσουλίνης και η εμπλοκή του PAF σε αυτήν. Μεθοδολογία:1)Δέκα υγιείς εθελοντές κατανάλωσαν διαλύματα γλυκόζης(75g,100g,150g). Λήφθησαν δείγματα αίματος (διάστημα 0-4ώρες) μετά τη φόρτιση και προσδιοριστήκαν: η συσσώρευση των αιμοπεταλίων επαγόμενη από ADP και TRAP, η γλυκόζη, η ινσουλίνη και η sP-σελεκτίνη. 2)Σε πλυμένα αιμοπετάλια και πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια εκτιμήθηκε η αντιαιμοπεταλιακή δράση της ινσουλίνης και η δυνατότητα του αναστολής του PAF. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση της φωσφορυλίωσης της PKCΘ με Western-Blot. Αποτελέσματα: Στη μελέτη φόρτισης γλυκόζης φάνηκε μείωση της ευαισθησίας των αιμοπεταλίων, ανεξάρτητα από το ποσό της γλυκόζης. Όσο υψηλότερη ήταν η υπερινσουλιναιμία τόσο χαμηλότερη ήταν η εξασθένηση της ευαισθησίας των αιμοπεταλίων. Η ινσουλίνη αναστέλλει την προκληθείσα συσσωμάτωση αιμοπεταλίων από την θρομβίνη(IC50:26nM). Η sP-σελεκτίνη εμφανίζει τάση αύξησης στις μεγάλες φορτίσεις γλυκόζης. Διαπιστώθηκε ότι η ινσουλίνη νηστείας και του HOMA-IR, δείχνουν μια θετική συσχέτιση με την SP-σελεκτίνη. Προ-επώαση των αιμοπεταλίων με PAF ελαχιστοποιεί την αντιαιμοπεταλιακή δράση της ινσουλίνης με δόσοεξαρτώμενο τρόπο. Βρέθηκε αύξηση της φωσφορυλίωσής της PKCθ μετά από προ-επώαση των αιμοπεταλίων με PAF(1670nM) και ινσουλίνη(200,5nM), όπου στις ίδιες συνθήκες βρέθηκε και η μέγιστη ελαχιστοποίηση της αντιαιμοπεταλιακής δράσης της ινσουλίνης. Συζήτηση:Η ινσουλίνη φαίνεται να ρυθμίζει τη δράση των αιμοπεταλίων μεταγευματικά. Βρέθηκε πως στο φυσιολογικό πληθυσμό, μικρές διαφορές στην ινσουλινοαντίσταση μπορούν να επηρεάσουν την υποκλινική ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Φάνηκε ο PAF να είναι αναστολέας της αντιαιμοπεταλιακής δράσης της ινσουλίνης μέσω της ενεργοποίησης του μεταγωγικού μονοπατιού του, και η αρνητική δράση του PKCθ στην δράση της ινσουλίνης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αιμοπετάλια, υπερινσουλιναιμιας, υπεργλυκαιμία, Παράγοντας Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF), ινσουλίνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.