Φραγμοί στη δημιουργικότητα των εφήβων. Διερεύνηση της σχέσης τους με τη δημιουργική αυτεπάρκεια και το δημιουργικό δυναμικό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Φραγμοί στη δημιουργικότητα των εφήβων. Διερεύνηση της σχέσης τους με τη δημιουργική αυτεπάρκεια και το δημιουργικό δυναμικό

Μπελογιάννη, Βασιλική Δ.

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διερεύνηση της σχέσης των φραγμών στη δημιουργικότητα, της δημιουργικής αυτεπάρκειας και του δημιουργικού δυναμικού των εφήβων μαθητών. Σκοπός της έρευνας ήταν η ανάδειξη των ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών παραγόντων που φαίνεται να επηρεάζουν τη δημιουργικότητα των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους σκοπούς του ερευνητικού εγχειρήματος ένα δείγμα 152 μαθητών με μέση ηλικία τα 13,6 έτη κλήθηκε να συμπληρώσει την ελληνική εκδοχή του Ερωτηματολογίου Δημιουργικής Αυτεπάρκειας (Abbott, 2010) και του Ερωτηματολογίου για τους Φραγμούς στην Προσωπική Δημιουργικότητα (Alencar, 1999). Παράλληλα, για την μέτρηση του δημιουργικού δυναμικού χορηγήθηκε στους μαθητές του δείγματος η γραφική-καλλιτεχνική κλίμακα του Εργαλείου Αξιολόγησης του Δημιουργικού Δυναμικού (Lubart et al., 2013). Τα αποτελέσματα έδειξαν κατ’ αρχήν κάποια θετική και στατιστικώς σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα αναφερόμενα εμπόδια στη δημιουργικότητα και τη δημιουργική αυτεπάρκεια. Ωστόσο, οι έφηβοι μαθητές έτειναν να παρουσιάζουν διαφορές στο μέγεθος και τη στατιστική σημαντικότητα της συσχέτισης ανάμεσα στους αναφερόμενους φραγμούς και την δημιουργική τους αυτεπάρκεια ανάλογα με το φύλο ή το δημιουργικό δυναμικό τους. Επιπλέον, το δημιουργικό δυναμικό των μαθητών δεν φαίνεται να σχετίζεται εν πολλοίς με τις αυτοαξιολογήσεις τους για τη δημιουργική τους αυτεπάρκεια και τους παράγοντες που εμποδίζουν τη δημιουργικότητά τους. Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι τόσο οι αναφερόμενοι φραγμοί στη δημιουργικότητα, όσο και η δημιουργική αυτεπάρκεια δεν μπορούν να προβλέψουν επαρκώς το δημιουργικό δυναμικό των μαθητών. Ωστόσο, για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων και τον εντοπισμό των παραγόντων που μπορούν να εξηγήσουν ικανοποιητικά τη δημιουργική ικανότητα απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δημιουργικό δυναμικό
δημιουργικότητα
φραγμοί
δημιουργική αυτεπάρκεια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.