Δομές και μηχανισμοί υποστήριξης των προσφύγων: το παράδειγμα της Χίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Δομές και μηχανισμοί υποστήριξης των προσφύγων: το παράδειγμα της Χίου

Ανδρεάδη, Μαρία Σ.

Ενόψει των σοβαρών διαστάσεωνπου έχει λάβει το προσφυγικό –μεταναστευτικό ζήτημα για τηνΕλλάδα, του κινδύνου των βασικώνανθρώπινων δικαιωμάτων τωναιτούντων άσυλο και προσφύγων,καθώς και των δικαιωμάτων τωνκατοίκων της Ελλάδας, και κυρίωςτων ακριτικών περιοχών, που σεένα ήδη βεβαρυμμένο κοινωνικό-οικονομικό κλίμα, αδυνατούν ωςτόποι πρώτης υποδοχής ναδιαχειριστούν τις διαρκώςδιογκούμενες μεταναστευτικές καιπροσφυγικές ροές, επιχειρείται ηδιερεύνηση των τρόπωνανταπόκρισης των δομών καιμηχανισμών του νησιού της Χίουστην υποστήριξη των αναγκών τωνπροσφύγων. Η εργασία ξεκινά με το πρώτοκεφάλαιο και μια σύντομηαναφορά στην εξέλιξη τουπεριεχομένου της διεθνούςπροστασίας και των διεθνώνδιακηρύξεων για το καθεστώς τωνπροσφύγων, προκειμένου ναδιασαφηνιστεί το νομικό πλαίσιοπροστασίας τους αλλά και οορισμός τους. Στο δεύτεροκεφάλαιο, αναλύεται η εξέλιξη τουευρωπαϊκού κοινοτικούκεκτημένου για το άσυλο, μεαναφορές στις βασικές ευρωπαϊκέςπολιτικές και συνθήκες για τοάσυλο και τη μετανάστευση. Στοτρίτο κεφάλαιο, αναφέρονται οισημαντικότερες εξελίξεις στοεθνικό νομικό πλαίσιο για τοάσυλο, ενώ στο τέταρτοεπισημαίνονται οι πρόσφατεςεξελίξεις στην Ευρώπη εν μέσω τηςεξέλιξης της προσφυγικής κρίσηςαλλά και ο ρόλος της Ελλάδας. Στοπέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται οιμεθοδολογικές αρχές πάνω στιςοποίες βασίστηκε η παρούσαμελέτη, ενώ στο έκτο ακολουθεί η ανάλυση και παρουσίαση τωνερευνητικών προϊόντων. Τέλος, στοέβδομο κεφάλαιο παραθέτονται τασυμπεράσματα της συνολικήςπροσπάθειας, συνοδευόμενα απόμερικές προτάσεις.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

άσυλο
πρόσφυγες
διεθνής προστασία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.