Τροφικά απόβλητα: ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τροφικά απόβλητα: ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα

Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος Παναγιώτης Ε.

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναφέρεται στα τροφικά απόβλητα και στους τρόπους πρόληψης τους. Στο πρώτο μέρος, αφού γίνει μία σύντομη αναφορά σε ορισμούς όπως, αστικά στερεά απόβλητα και οικιακά απόβλητα, θα αναλυθεί εκτενέστερα το θέμα των αποβλήτων τροφίμων, καθώς και σημαντικοί όροι όπως αποφεύξιμα και αναπόφευκτα τροφικά απόβλητα. Ακόμα, αφού επισημανθεί το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει τόσο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και στην Ελλάδα, θα γίνει αναφορά στα αίτια παραγωγής τροφικών αποβλήτων καθώς και στις επιπτώσεις των τροφικών αποβλήτων στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία. Επίσης, παρατίθενται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την παραγωγή τροφικών αποβλήτων, καθώς επίσης θα αναφερθούν και μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο μέρος έχει σχέση με το εμπειρικό κομμάτι της έρευνας. Αφού γίνει περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, θα γίνει ποσοτική ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από στην συμπλήρωση ημερολογίων καταγραφής τροφικών αποβλήτων. Τέλος, θα γίνει σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας και θα αναφερθούν προτάσεις.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

αίτια παραγωγής
αναπόφευκτα τροφικά απόβλητα
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
αποφεύξιματροφικά απόβλητα
αστικά στερεά απόβλητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.