Οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και η επίδραση τους στους Φορείς (ΦΟ.Δ.ΣΑ.) και στο κόστος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και η επίδραση τους στους Φορείς (ΦΟ.Δ.ΣΑ.) και στο κόστος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα

Γεωργιάδου, Μυρτώ Π.

Η παρούσα εργασία σκοπεύει να συμβάλλει στη μελέτη της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στη χώρα μας και την επίδραση, που έχει ασκηθεί απ’ τη ευρωπαϊκή νομοθεσία στους Φορείς και το κόστος διαχείρισης. Στα πλαίσια αυτά, διερευνήθηκε το ευρωπαϊκό και ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, εξετάστηκε αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση στην χώρα μας, μελετήθηκαν τα αποτελέσματα διαχείρισης σε άλλες περιοχές του κόσμου και τέλος διενεργήθηκε έρευνα με περιοχή αναφοράς την Ελλάδα και εξεταζόμενο διάστημα την περίοδο 2013-2015. Το αντικείμενο της έρευνας συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:i. Διαχείριση που υφίστανται τα παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα της περιοχής ευθύνης του εκάστοτε Φορέα. ii. Ύψος και πηγές χρηματοδότησης των λειτουργικών εσόδων του Φορέαiii. Αποτίμηση λειτουργικών εξόδων και καταγραφή κόστους διαχείρισης. iv. Επίδραση αρνητικών παραμέτρων που επιδρούν στη λειτουργία του εκάστοτε Φορέα. Απ’ την έρευνα προέκυψαν πολύτιμα συμπεράσματα και εκτιμήσεις για την παραγωγή και τη διαχείριση των αποβλήτων, το λειτουργικό κόστος των έργων διαχείρισης, τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης και την τιμολογιακή πολιτική που αυτοί εφαρμόζουν καθώς επίσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επίσης προκύπτουν εξαγόμενες εκτιμήσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα στον τομέα των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, με πιο σοβαρή την εκτίμηση ότι τα μέτρα που λήφθηκαν δεν είναι ικανά ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να επιτύχει τόσο τους εθνικούς όσο και τους κοινοτικούς στόχους που έχουν τεθεί για το 2020.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κόστος
ΦΟΔΣΑ
διαχείριση αποβλήτων
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
ευρωπαϊκή νομοθεσία
Ελλάδα
Αστικά Στερεά Απόβλητα
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.