Γνώσεις δασκάλων για τον αυτισμό, διδακτικές στρατηγικές και αυτεπάρκεια σε ενταξιακές πρακτικές: εξέταση της μεταξύ τους σχέσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Γνώσεις δασκάλων για τον αυτισμό, διδακτικές στρατηγικές και αυτεπάρκεια σε ενταξιακές πρακτικές: εξέταση της μεταξύ τους σχέσης

Ράντη, Δήμητρα Ι.

Η παρούσα έρευνα εξετάζει πιθανές διαφορές στις γνώσεις για τη διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), στις διδακτικές στρατηγικές, στην αυτεπάρκεια και στο είδος της σχέσης που αναπτύσσουν με τον μαθητή με ΔΑΦ μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Επιπλέον, εξετάζονται πιθανές συσχετίσεις στις παραπάνω μεταβλητές μεταξύ των δύο ομάδων εκπαιδευτικών. Στην έρευνα συμμετείχαν 157 εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής (Γ.Α) και 155 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (Ε.Α.) από δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών χορηγήθηκαν τα ίδια ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. έχουν περισσότερες γνώσεις για τη ΔΑΦ, γνωρίζουν περισσότερες διδακτικές στρατηγικές και. νιώθουν περισσότερη αυτεπάρκεια σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς Γ.Α. Αναφορικά με το είδος της σχέσης που δημιουργούν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές με ΔΑΦ δε βρέθηκαν διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι οι γνώσεις για τη ΔΑΦ και των δύο ομάδων εκπαιδευτικών σχετίζεται θετικά με την αποτελεσματικότητα των διδακτικών στρατηγικών, με την αυτεπάρκειά τους σε ενταξιακές πρακτικές, αλλά και με τη δημιουργία σχέσεων εγγύτητας με τους μαθητές με ΔΑΦ, ενώ τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτές σχετίζονται αρνητικά με τη δημιουργία συγκρουσιακών σχέσεων. Η αυτεπάρκεια σε ενταξιακές πρακτικές βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με τις διδακτικές στρατηγικές και τη δημιουργία θετικής σχέσης με τους μαθητές με ΔΑΦ, και για τις δύο ομάδες εκπαιδευτικών. Οι επιπτώσεις των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης, της παιδαγωγικής ψυχολογίας, της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι πολλαπλές και σχετίζονται κυρίως με την ανάδειξη της σημασίας της κατάλληλης κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή
Δάσκαλοι - Εκπαίδευση - Ελλάδα
ένταξη
Εκπαίδευση - Μεθοδολογία
Διδασκαλία - Μεθοδολογία
Αυτισμός στα παιδιά
Εκπαίδευση
γνώσεις για τον αυτισμό
Διδασκαλία
Αυτιστικά παιδιά
διδακτικές στρατηγικές
αυτεπάρκεια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.