Συστήματα μέτρησης της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συστήματα μέτρησης της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη

Τριανταφυλλίδης, Μιχαήλ Ι.

Η παρούσα εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου, εκπονήθηκε με την μέθοδο της βιβλιογραφικής επισκόπησης και άπτεται του επιστημονικού πεδίου των «δεικτών αειφορικής ανάπτυξης με έμφαση στο περιβάλλον». Επιχειρεί να συμβάλει στη διερεύνηση των σχέσεων του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας, μέσω της εκτίμησης και αξιολόγησης των πιθανών αίτιων που ερμηνεύουν τις διαφορετικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των κρατών και το πώς η οικονομική ανάπτυξη επηρεάζει την βιώσιμη ανάπτυξη.Το βασικό ερευνητικό ερώτημα τοποθετείται στο αν μπορεί το ΑΕΠ να θεωρηθεί ένας κατάλληλος δείκτης για την μέτρηση της ευημερίας-βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως αλλά και στην Ευρώπη. Ασφαλώς προκύπτουν και παράπλευρα ερωτήματα: Ποιοι δείκτες είναι κατάλληλοι για την σωστή μέτρηση της ευημερίας και από ποια όργανα έχουν δημιουργηθεί; Πως ορίζεται και μετράται η βιώσιμη ανάπτυξη; Πως συνδέονται οι έννοιες της οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης;Προκειμένου να επιτευχτεί ο στόχος της διπλωματικής μελέτης , πραγματοποιήθηκε η διόρθωση της σε τρία κεφάλαια:Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ιστορική ανάδρομη για το ΑΕΠ, παρατίθενται τα βασικά του στοιχειά και αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού του. Επίσης, εξηγείται η χρησιμότητα του και τέλος απαριθμούνται οι αδυναμίες - παρεκκλίσεις του ΑΕΠ από την πραγματική εικόνα της ευημερίας.Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η περιγραφή της αλλαγής από την οικονομική ανάπτυξη στην ευημερία και παραγράφονται οι δείκτες (απλοί και σύνθετοι), ως εργαλεία μέτρησης της ευημερίας με έμφαση στο δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης. Επίσης, γίνεται μια συζήτηση γύρω από την πολύπλοκη έννοια της ευημερίας και το πώς αυτή έχει εξελιχτεί μέσα στα χρόνια και μια προσπάθεια ερμηνείας της βιώσιμης ανάπτυξης και επεξήγησης των τρόπων επίτευξης της.Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται με το τρίτο κεφάλαιο που αναλύει τους δημιουργημένους από την Ενωμένη Ευρώπη δείκτες για την μέτρηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δείκτες αειφορικής ανάπτυξης
βιώσιμη ανάπτυξη
Περιβαλλοντική πολιτική
σύνθετοι δείκτες
ευημερία
Αειφορική ανάπτυξη
περιβάλλον
Περιβάλλον - Προστασία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.