Εσωτερικός Έλεγχος και Λογιστική Τυποποίηση Μονάδων Υγείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εσωτερικός Έλεγχος και Λογιστική Τυποποίηση Μονάδων Υγείας

Κουλιζάκου, Μαρία –Κυριακή Μ.

Η παρούσα εργασία με τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος και Λογιστική Τυποποίηση Μονάδων Υγείας» εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου στο τμήμα «Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας» της σχολής «Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας» στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ως απαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου μου.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι τόσο η αποσαφήνιση της σημασίας του εσωτερικού ελέγχου και η ανάπτυξη του περιεχομένου αυτού, όσο και της λογιστικής τυποποίησης αλλά και η διαπίστωση του κατά πόσο εφαρμόζονται τα τελευταία στις Μονάδες Υγείας της χώρας μας.Για την εκπόνηση αυτής, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε Μονάδες Υγείας στην περιοχή της Αθήνας με τη διανομή ερωτηματολογίων σε δείγμα 72 διοικητικών και οικονομικών υπαλλήλων των Μονάδων Υγείας. Το ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν οι υπάλληλοι να συμπληρώσουν αποτελούνταν από τέσσερα μέρη.Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος αφορούσε στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, το δεύτερο μέρος αναφέρεται στο εργασιακό προφίλ των συμμετεχόντων, το τρίτο μέρος αφορά στον εσωτερικό έλεγχο και κατά πόσο εκείνος τηρείται κατά τη διενέργεια των προμηθειών που πραγματοποιούνται στις Μονάδες Υγείας.Τέλος, το τέταρτο μέρος ασχολείται με το αν και σε ποιο βαθμό γίνεται εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στις Μονάδες Υγείας.Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων που διενεργήθηκε μέσω του στατιστικού προγράμματος S.P.S.S., ενδεικτικά θα μπορούσε να αναφερθεί πως το αν χρησιμοποιείται συγκεκριμένος κατάλογος προμηθευτών για τη διενέργεια προμηθειών εξαρτάται από τη μεταβλητή «ηλικία». Γίνεται, επίσης, διακριτή και η σχέση εξάρτησης μεταξύ του αν συντάσσεται πρακτικό απογραφής και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και χρηματικών διαθεσίμων με τα δεδομένα του οποίου καταρτίζεται εν συνεχεία ο προϋπολογισμός και της μεταβλητής «εισόδημα». Η μεταβλητή «μορφωτικό επίπεδο», παρουσιάζει σχέση εξάρτησης με το ότι κατά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου (31/12) γίνεται έλεγχος συμφωνίας των λογαριασμών απαιτήσεων- υποχρεώσεων, εσόδων -εξόδων της γενικής λογιστικής με τους λογαριασμούς.Οι μεταβλητές «φύλο» και « υποδιεύθυνση», διαπιστώθηκε πως δεν έχουν σχέση εξάρτησης με καμία από τις μεταβλητές τόσο του εσωτερικού ελέγχου, όσο και με αυτές της λογιστικής τυποποίησης.Επίσης, άξιο προς αναφορά είναι και το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι μεταβλητές που αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο και τη λογιστική τυποποίηση, παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ τους και μάλιστα στην πλειοψηφία η σχέση αυτή να είναι σημαντικά θετική, με μικρές εξαιρέσεις, κάτι που φανερώνει την καλή λειτουργία των Μονάδων Υγείας στους τομείς που η έρευνα ασχολήθηκε.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

λογιστική τυποποίηση
Εσωτερικός έλεγχος
Υπηρεσίες υγείας - Οικονομικές απόψεις
μονάδες υγείας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.