Ο συσχετισμός Ανάπτυξης και Ασφάλειας στη διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών: Συγκριτική Περιπτωσιολογικών Μελετών Tohoku (Ιαπωνία) και Sahel (Υποσαχάρια Αφρική)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο συσχετισμός Ανάπτυξης και Ασφάλειας στη διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών: Συγκριτική Περιπτωσιολογικών Μελετών Tohoku (Ιαπωνία) και Sahel (Υποσαχάρια Αφρική)

Πατρικάκος, Γρηγόριος Β.

Η εργασία ως σκοπό έχει την μελέτη, ανάλυση και σύγκριση δύο εκπροσώπων από τον αναπτυγμένο Βορρά (Περιφέρεια Tohoku-Ιαπωνία) και τον αναπτυσσόμενο Νότο (Περιφέρεια Sahel-Υποσαχάρια Αφρική) για την ανάδειξη του έντονου συσχετισμού μεταξύ ανάπτυξης και ασφάλειας. Ως προς το Τοχόκου θα αναλυθεί ο καταστροφικός σεισμός του 2011, ο οποίος επέφερε ένα καταστροφικότερο θαλάσσιο κύμα βαρύτητας και προκάλεσε το τεχνολογικό-πυρηνικό ατύχημα της Fukushima. Θα γίνει εκτενής αναφορά στα γεωφυσικά αίτια που το προκάλεσαν, καθώς και στις ζημιές και απώλειες που επέφερε στο ανθρώπινο δυναμικό, στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και στα ανθρωπογενή συστήματα της περιοχής. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά ως προς τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό της πληγείσας περιοχής (χωρικός σχεδιασμός-στάδιο αποκατάστασης και ανασυγκρότησης). Ως προς το Σαχέλ, μια από τις φτωχότερες περιοχές του κόσμου, το φαινόμενο της ερημοποίησης έχει ως αποτέλεσμα την παρατεταμένη ξηρασία και την αδυναμία του αυτόχθονου πληθυσμού να έχει επαρκή πρόσβαση σε τρόφιμα και πόσιμο νερό. Η εργασία ως αντικείμενο θέλει να αναλύσει τις σχέσεις μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων και των αστικών συγκεντρώσεων με τις φυσικές καταστροφές για την περίπτωση του Τοχόκου. Στην περίπτωση του Σαχέλ, είναι η παρουσίαση της έντονης Τρωτότητας από τοφαινόμενο της ερημοποίησης στη γεωγραφική ζώνη του Sahel. Στα πλαίσια της ΚλιματικήςΑλλαγής το φαινόμενο επιδεινώνεται, με την διασπορά περισσότερων αλλά καικαταστροφικότερων φυσικών μεταβολών στο οικοσύστημα και στις ατμοσφαιρικές,κλιματολογικές και γεωλογικές συνθήκες του γήινου περιβάλλοντος. Αποτέλεσμα είναι ουψηλός βαθμός διατροφικής ανασφάλειας και η υπανάπτυξη σε ολόκληρη την γεωγραφικήζώνη του Sahel. Κυριότερα συμπεράσματα είναι ο διαφορετικός βαθμός τρωτότητας καιπροσαρμοστικότητας των δύο περιπτώσεων, καθώς και η έντονη απόκλιση στρατηγικώνπροσανατολισμών για την διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφώνμεταξύ Βορρά-Νότου, επιδεινώνοντας την ήδη μεγάλη ανισότητα και απόκλιση μεταξύ τουαναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου από την ισόρροπη βιώσιμη και αειφόροανάπτυξη. Για την περίπτωση του Sahel, είναι επιβεβλημένες και πολιτικέςπροσαρμοστικότητας για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης και της επισιτιστικής κρίσης σταπλαίσια της Κλιματικής Αλλαγής. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή τηςπεριπτωσιολογικής μελέτης (Case Study), με την ανάλυση, κριτική και παρουσίαση τηςπεριγραφικής στατιστικής και της θεματικής γεωγραφίας των χωρικών, κοινωνικοοικονομικώνκαι περιβαλλοντικών μεγεθών των δύο περιπτωσιολογικών μελετών, καθώς και η συλλογή καιτεκμηρίωση δευτερογενών πηγών ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Για τολόγο αυτό, χρησιμοποιείται εκτενής βιβλιογραφία από πολλά επιστημονικά πεδία (χωρικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών επιστημών, κ.α.), ενώ καίρια είναι και η συμβολή των άρθρωναπό επιστημονικά περιοδικά, συλλογές ερευνητικών πορισμάτων από ερευνητικά κέντρα καιινστιτούτα αναγνωρισμένου διεθνούς κύρους.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ασφάλεια
Φυσικές καταστροφές - Εκτίμηση κινδύνου
Κλιματική Αλλαγή
Βορράς-Νότος
Τρωτότητα
Ανάπτυξη
Προσαρμοστικότητα
Αποκατάσταση-Ανασυγκρότηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.