Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη διατροφική αλυσίδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη διατροφική αλυσίδα

Δογκάκη, Αρετή Π.

Η παρούσα εργασία είναι δομημένη σε δέκα κεφάλαια. Αρχικά, εισάγεται ο αναγνώστης σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας που είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία. Περιγράφονται συνοπτικά οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και ο κίνδυνος που ενέχει μία τέτοια ρύπανση για τη διατροφή. Το δεύτερο κεφάλαιο περιορίζεται στην παρουσίαση του αντικειμενικού σκοπού της εργασίας. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη σχέση της τροφικής αλυσίδας με το περιβάλλον και συγκεκριμένα με τις επιπτώσεις του. Ενώ το τέταρτο περιγράφει την υπάρχουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την ασφάλεια τροφίμων, δίνοντας έμφαση στο Κοινοτικό Δίκαιο. Επιπλέον, το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρει στοιχεία που αφορούν τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας, το κλίμα της και συνοψίζει τις κυριότερες πηγές ρύπανσης για τη χώρα. Οι επόμενες ενότητες αναλύουν κάποιες από αυτές, πιο συγκεκριμένα τα βαρέα μέταλλα, τη ραδιενέργεια, τα φυτοφάρμακα και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια, ενώ πραγματοποιείται μία μικρή αναφορά στην παρουσία παθογόνων οργανισμών στους υδάτινους πόρους και στα τρόφιμα. Αφού αναφερθούν κάποιες βασικές παράμετροι των προαναφερθέντων ρύπων, όπως η διαθεσιμότητα τους, η τοξικότητα τους, οι πηγές τους κ.ά., παρουσιάζονται κάποιες δημοσιευμένες μελέτες που αφορούν τις επιδράσεις είτε των βαρέων μετάλλων, είτε της ραδιενέργειας, είτε των φυτοφαρμάκων και των πολυχλωριωμένων διφαινύλιων στο φυτικό και ζωϊκό βασίλειο. Επίσης, στο τέλος της κάθε ενότητας συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχα άρθρα για άλλες χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές. Σε γενικές γραμμές, η επιβάρυνση του ελληνικού περιβάλλοντος και της τροφικής αλυσίδας από τους ρύπους που εξετάζονται είναι παρόμοια ή χαμηλότερη σε σχέση με άλλων ευρωπαϊκών χωρών και σε ασφαλή όρια σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μητρικό γάλα των Ελληνίδων παρουσιάζει μία από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη όσον αφορά το συνολικό PCDD/PCDF επίπεδο (PCDDs/F:7,83pg/gfat, δείκτης PCBs:67ng/gfat). Η συσσώρευση βαρέων μετάλλων στα τρόφιμα βρέθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως του καδμίου στα μεγάλα σαλιγκάρια (όπου η μέγιστη τιμή συγκέντρωσης Cd ήταν 1598ng g-1 ww, με ανώτατο όριο ΕΕ τα 1000ng g-1 ww). Τέλος, πραγματοποιείται μία συζήτηση, η οποία παρουσιάζει συνοπτικώς τα βασικά στοιχεία και συμπεράσματα των σημαντικότερων ερευνών που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

υγεία
επιπτώσεις
ρύπανση
Ρύπανση
Τροφή - Υγιειονολογικές απόψεις
Περιβάλλον
διατροφή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.