Η μελέτη για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου Πύργου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η μελέτη για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου Πύργου

Νταρζάνου, Αθανασία

Η διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα πιο πολυδαίδαλα και εκτενή προβλήματα στις σύγχρονες κοινωνίες. Πιο αναλυτικά, η έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνει τα στάδια της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των αποβλήτων. Επίσης, στην διαχείριση συμπερι¬λαμβάνεται και η εποπτεία των εργασιών που λαμβάνουν χώρα σε κάθε στάδιο αυτής καθώς και η μετέπειτα φροντίδα των χώρων διάθεσης, που γίνεται χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και χωρίς να χρησιμο¬ποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον. Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση της υφιστάμενης κατά¬στα¬σης στην Ελλάδα, αναφορικά με την διαχείριση των απορριμμάτων. Γίνεται αναλυτική παρου¬σίαση των σταδίων διαχείρισης καθώς και των εναλλακτικών μεθόδων διαχεί¬ρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων και των επιπτώσεων τους -θετικών και αρνη¬τικών- στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι περι¬βαλ¬λοντικές επιπτώσεις από την διαχείριση καθώς και η συμβολή της αειφόρου ανά¬πτυ¬ξης στην αντιμετώπιση τους. Στην συνέχεια της εργασίας γίνεται σύγκριση της υφιστάμενης κατάστασης και του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα με την αντίστοιχη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, παραθέτονται εν συντομία οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από το σύνολο της μελέτης και παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις που θα συνέβαλλαν μελλοντικά στην επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πύργος
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
στερεά απόβλητα
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση
Διαχείριση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.