Ανάπτυξη τεχνο-οικονομικού εργαλείου αποτίμησης υπηρεσιών cloud computing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη τεχνο-οικονομικού εργαλείου αποτίμησης υπηρεσιών cloud computing

Κατσαντώνης, Κωνσταντίνος

Η χρήση των υπηρεσιών του υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing)εμφανίζεται να προσφέρει εξαιρετικά οικονομικά οφέλη, τόσο στους παρόχους τωνυπηρεσιών όσο και στις νέες επιχειρήσεις που έχουν την δυνατότητα να κάνουνχρήση των υπηρεσιών χωρίς να διατηρούν υποδομή IT. Η μείωση του κόστουςθεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα του Cloud Computing. Ωστόσο, δεν υπάρχουνπολλά διαθέσιμα εργαλεία κατάλληλα για τον υπολογισμό του κόστους τηςσυνολικής ιδιοκτησίας του Cloud και της επενδυτικής αξιολόγησης. Σε αυτή τηνεργασία παρουσιάζεται μια προσπάθεια να καλυφθεί αυτό το κενό. Λαμβάνονταςυπόψιν την υποδομή του Cloud Data Center και την υιοθέτηση της τεχνολογίαςεικονικού περιβάλλοντος, δημιουργήθηκε ένα εργαλείο στο excel βασισμένο σεμαθηματικούς τύπους, που με την εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη,υπολογίζει το κόστος που δαπανάται για την κατασκευή και την λειτουργία ενόςCloud Data Center. Ο υπολογισμός γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των εικονικώνμηχανών και τον σχεδιασμό που επιλέγεται βάσει στοιχείων της βιομηχανίας τηςπληροφορικής. Έτσι παρέχεται ένας ευέλικτος τρόπος για να αναλυθούν οιεπιδράσεις των διαφορετικών μεταβλητών στο κόστος. Επιπλέον εφαρμόζεται μιααπλή μέθοδος τιμολόγησης και υπολογισμού εσόδων για την υπηρεσία IaaS καιέτσι δύναται να υπολογιστούν οι εισροές, οι ταμειακές ροές (Cash_Flows), ηκαθαρή παρούσα αξία (NPV), το εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης (IRR) και ο δείκτηςκερδοφορίας (Profitability Index). Το εργαλείο είναι δυναμικό, αξιολογεί τηνοικονομική απόδοση του Cloud και παρέχει ενδείξεις για την εκτίμηση τηςεπένδυσης. Η ποιότητα και οι λειτουργικές πτυχές των υπηρεσιών δεν λήφθηκανυπόψιν.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Cloud Cash Flows
Cloud computing
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Cloud Computing
Υπηρεσίες Ιστού
Cloud Incomes
Cloud TCO

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-03-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.