Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Extending the REA model with capabilities

Παυλάκος, Νικόλαος-Γεώργιος

Ο στόχος της πτυχιακής αυτής είναι η διερεύνηση των μοντέλων που θα προσδώσουν σε μια επιχείρηση/οργανισμό την ικανότητα να ανταπεξέρχεται με επιτυχία στις καθημερινές λειτουργίες της προκειμένου να είναι υγιής, να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων ομοειδών επιχειρήσεων με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών της και τη μεγιστοποίηση των κερδών της. Συγκεκριμένα, η πτυχιακή αυτή εστιάζεται στην εξέταση όλων εκείνων των παραμέτρων και συντελεστών που επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης, όπως ο εντοπισμός των αδυναμιών της στην προσέγγιση όλων των συναλλασσομένων με αυτή, αλλά και ο ανασχεδιασμός, ή και η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών της. Οι συντελεστές/παράμετροι διαμορφώνουν κάποια κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρεί μία επιχείρηση/οργανισμός που επιθυμεί να είναι υγιής και βιώσιμη σε ένα εξελισσόμενο περιβάλλον.Η ενδελεχής έρευνα για το REA Μοντέλο και η αξιολόγησή του εξυπηρετεί τις διαδικασίες μιας επιχείρησης/οργανισμού, χωρίς όμως να υπεισέρχεται στις λεπτομέρειες και ειδικότερα στο τι ακριβώς χρειάζεται μία επιχείρηση προκειμένου να λειτουργεί σωστά και αποδοτικά. Προκειμένου να καλυφθεί η αδυναμία του REA μοντέλου εξετάστηκε και αξιολογήθηκε το Capability μοντέλο το οποίο υπεισέρχεται αποκλειστικά και μόνο στο τί ακριβώς χρειάζεται μια επιχείρηση/οργανισμός προκειμένου να δικπεραιώνει τις καθημερινές της λειτουργίες με επιτυχία. Ωστόσο και το μοντέλο αυτό είναι αποσπασματικό χωρίς να καλύπτει ολοκληρωμένα τις διαδικασίες μιας επιχείρησης και ειδικότερα τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στις συναλλαγές μιας επιχείρησης.Για το σκοπό αυτό στη συγκεκριμένη πτυχιακή κατασκευάστηκε ένα καινούριο μοντέλο, το οποίο είναι ένας συγκερασμός των δύο προαναφερόμενων μοντέλων. Το νέο μοντέλο αξιολογήθηκε ως προς την πληρότητά του, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν τεθεί στην πτυχιακή αυτή και εφαρμόσθηκε σε δύο επιχειρήσεις προκειμένου να αποτυπωθεί η συνειρφορά του σε αυτές. Η προσφορά της πτυχιακής αυτής, είναι η κατασκευή ενός μοντέλου που αποσκοπεί να προσδώσει σε μία επιχείρηση ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα βελτιώνει διαρκώς την «εικόνα» της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον της.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

REA μοντέλο, Capability μοντέλο, ORM (Object Role Modelling)
Υπηρεσίες επίλυσης τεχνικών προβλημάτων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.