Χρήση χρονολογικής σειράς δορυφορικών εικόνων LANDSAT (1993-2001-2010) για τη χαρτογράφηση των αλλαγών χρήσης / κάλυψης γης του Δήμου Μεγάρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Χρήση χρονολογικής σειράς δορυφορικών εικόνων LANDSAT (1993-2001-2010) για τη χαρτογράφηση των αλλαγών χρήσης / κάλυψης γης του Δήμου Μεγάρων

Καρπούζας, Σωτήρης

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως κύριο στόχο, αφενός, τη χαρτογράφηση των αλλαγών κάλυψης/χρήσης γης στο δήμο Μεγαρέων για το χρονικό διάστημα 1993 – 2010, και αφετέρου, τη δημιουργία ενός μοντέλου ροής διεργασιών, το οποίο να είναι εφαρμόσιμο και σε άλλες περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά με τη χρήση προηγμένων τεχνικών τηλεπισκόπησης. Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε πιλοτικά ο δήμος Μεγαρέων (ο οποίος βρίσκεται στο δυτικότερο τμήμα της Αττικής) και τα βασικά λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι το ENVI 5.2 και το ArcGIS 10.1. Για τις ανάγκες της διατριβής αποκτήθηκαν τρεις δορυφορικές εικόνες Landsat (1993, 2001 & 2010), οι οποίες διορθώθηκαν ραδιομετρικά και ατμοσφαιρικά και κόπηκαν στα όρια της περιοχής μελέτης. Τα εξαγόμενα προϊόντα στη συνέχεια ταξινομήθηκαν με την μέθοδο ISODATA και ανιχνεύθηκαν οι αλλαγές κάλυψης γης μεταξύ των 3 εικόνων της μελέτης. Για την πιστοποίηση της ταξινόμησης, πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου κατά τις οποίες ελήφθησαν δεδομένα, καθορίσθηκαν οι κλάσεις ταξινόμησης και εφαρμόσθηκε επιβλεπόμενη ταξινόμηση με το ταξινομητή της Μέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood). Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης για τα τρία έτη αναφοράς, αποδόθηκαν χαρτογραφικά με τη δημιουργία χαρτών κάλυψης γης. Η ακρίβεια της ταξινόμησης αξιολογήθηκε με τη δημιουργία πίνακα Confusion Matrix και έδωσε ικανοποιητικές τιμές ολικής ακρίβειας και στατιστικού δείκτη Kappa. Τελικά δημιουργήθηκαν έξι χάρτες αλλαγών κάλυψης γης (δύο για κάθε συνδυασμό δύο ετών αναφοράς) και από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι και στα τρία έτη αναφοράς το σύνολο των εκτάσεων της περιοχής μελέτης που διέπονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (Δάση Χαλεπίου πεύκης, Κεφαλληνιακής ελάτης και Δασικές εκτάσεις) ξεπερνά οριακά το 50% και εμφανίζει μια ελαφριά πτωτική τάση. Το τμήμα του ελατόδασους της Ελατιάς που βρίσκεται στα όρια του δήμου, εμφανίζει μια αυξητική τάση, ενώ σημαντική είναι και η αύξηση των αστικών εκτάσεων την περίοδο 2001 – 2010 λόγω κυρίως της κατασκευής του άξονα του Προαστιακού Σιδηρόδρομου το έτος 2004.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δορυφορικές εικόνες
χρήση γης
Ψηφιακή χαρτογράφηση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μέγαρα
Χρήση γης - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μέγαρα
LANDSAT
Τηλεπισκόπηση
Ψηφιακή χαρτογράφηση
Μέγαρα
χαρτογράφηση
Χρήση γης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.