Προοπτική μελέτη δεικτών παχυσαρκίας σε σχέση με το γονότυπο στο γονίδιο του FTO

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Προοπτική μελέτη δεικτών παχυσαρκίας σε σχέση με το γονότυπο στο γονίδιο του FTO

Μπρέκου, Δέσποινα Β.

Η παχυσαρκία θεωρείται πλέον ως νόσος με αυξανόμενο επιπολασμό. Ο σπουδαιότερος γενετικός παράγοντας της παχυσαρκίας φαίνεται να είναι το γονίδιο FTO. Τελευταία, το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι αυξημένο για τη διερεύνηση των γενετικών παραγόντων που επιδρούν στo σωματικό βάρος και των αλληλεπιδράσεών τους με περιβαλλοντικούς παράγοντες.Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης του πολυμορφισμού rs9939609 του γονιδίου FTO, με τους δείκτες παχυσαρκίας και με τις διατροφικές συνήθειες.Η πτυχιακή αυτή εργασία είναι μέρος προοπτικής μελέτης με δείγμα 115 άτομα 18–65 ετών. Το 67,6% του δείγματος είχε τουλάχιστον ένα αλληλόμορφο κινδύνου του πολυμορφισμού rs9939609. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του αλληλομόρφου κινδύνου με υψηλότερες τιμές BMI και WC, η οποία παρέμεινε μετά από διόρθωση για την ηλικία, το φύλο, την ενεργειακή πρόσληψη και το PAL. Η επίδραση του αλληλομόρφου κινδύνου σε άλλους δείκτες παχυσαρκίας και στις διατροφικές συνήθειες δεν επαληθεύτηκε.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Παχυσαρκία
FTO
Γονίδια
δείκτες παχυσαρκίας
προοπτική μελέτη
πολυμορφισμός rs9939609

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.