Θεματικά δορυφορικά προϊόντα με βάση εικόνες Landsat αρχείου για την παρακολούθηση των αλλαγών στην χιονοκάλυψη την περίοδο 1990-2016 σε ορεινούς όγκους της κεντρικής Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Θεματικά δορυφορικά προϊόντα με βάση εικόνες Landsat αρχείου για την παρακολούθηση των αλλαγών στην χιονοκάλυψη την περίοδο 1990-2016 σε ορεινούς όγκους της κεντρικής Ελλάδας

Χριστόπουλος, Ηνίοχος Ε.

Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διαχρονική παρακολούθηση των αλλαγών της χιονοκάλυψης με τη χρήση Τηλεπισκοπικών δεδομένων. Η περιοχή μελέτης είναι στην κεντρική Ελλάδα και αποτελεί το ορεινό σύμπλεγμα Βαρδουσίων, Γκίώνας, Οίτης και Παρνασσού. Για τις ανάγκες της μελέτης αυτής χρησιμοποιήθηκαν 103 δορυφορικές εικόνες Landsat για την περίοδο από το 1990 έως το 2016. Στις εικόνες αυτές εφαρμόστηκε ραδιομετρική και ατμοσφαιρική διόρθωση καθώς και άλλες απαραίτητες τεχνικές βελτίωσης ώστε να αποδοθεί η μέγιστη δυνατή πληροφορία. Η χιονόπτωση αποτελεί έναν πολύ σημαντικό δείκτη του κλίματος συνεπώς οι μέθοδοι παρακολούθησης της χιονοκάλυψης προσφέρουν πολλές δυνατότητες για την εκτίμηση των κλιματικών αλλαγών οι οποίες έχουν ενταθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να συνδράμει σ’ αυτή την κατεύθυνση με την παράθεση μοντέλου ροής εργασιών συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Για την παρατήρηση του φαινομένου της χιονοκάλυψης δημιουργήθηκαν θεματικά δορυφορικά προϊόντα του κανονικοποιημένου δείκτη χιονοκάλυψης (NDSI) για τούς μήνες από Δεκέμβριο έως Απρίλιο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εξαγωγή των τιμών του NDSI για 32 επιλεγμένα σημεία δειγματοληψίας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά υψομέτρου και προσανατολισμού. Η διαδικασία αυτή παρήγαγε διαγράμματα τα οποία δείχνουν τις τιμές του δείκτη NDSI καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από το έτος 1990 έως το έτος 2016 για το κάθε σημείο δειγματοληψίας. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν μετεωρολογικά δεδομένα της EMY από τα οποία επίσης κατασκευάστηκαν διαγράμματα που παρουσιάζουν ανά μήνα τις καταγραφές των δεδομένων αυτών για την περίοδο μελέτης. Μέσω της συνδυαστικής ερμηνείας αυτών των διαγραμμάτων εξήχθησαν συμπεράσματα για την πορεία του φαινομένου κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης και εκτιμήθηκαν οι τάσεις του.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κλιματικές μεταβολές
Τηλεπισκόπηση
χιονοκάλυψη
τηλεπισκόπηση
Landsat
NDSI
κεντρική Ελλάδα
δορυφορικές εικόνες
κλιματική αλλαγή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.