Η ένταξη των μεταναστών στις περιφερειακές αγορές εργασίας στην Ελλάδα και την Ιταλία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ένταξη των μεταναστών στις περιφερειακές αγορές εργασίας στην Ελλάδα και την Ιταλία

Λιάκου, Στεργιανή Κ.

Οι μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες. Η αύξηση της ανεργίας και η εμφάνιση της οικονομικής κρίσης έχει ενισχύσει τις μεταναστευτικές ροές με πρωτεύοντα σκοπό την εύρεση απασχόλησης. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου αντιμετωπίζουν έντονα τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης κατά την τελευταία δεκαετία με την αγορά εργασίας να διαφέρει ανάλογα με τη ζήτηση ενός κατάλληλου σε ειδίκευση εργατικού δυναμικού ανά ευρωπαϊκή περιφέρεια. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη της ένταξης των μεταναστών ως προς την απασχόληση στην Ελλάδα και την Ιταλία. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις περιφέρειες των χωρών μελέτης με την καταγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τους νόμιμα διανέμοντες μετανάστες. Η ανάλυση του θέματος εστιάζει στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των μόνιμων αλλοδαπών προκειμένου να ενταχθούν επιτυχώς στην ελληνική και ιταλική αγορά εργασίας.Η προσέγγιση του θέματος υλοποιήθηκε σε τρία βασικά επίπεδα. Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας σχετίζεται με την υφιστάμενη κατάσταση για την απασχόληση ύστερα από την ένταξη των κοινωνικών και οικονομικών μεταναστών στις περιφέρειες της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το εμπειρικό πλαίσιο αφορά τη συλλογή των δημογραφικών και οικονομικών πρωτογενών δεδομένων για τους γηγενείς και μετανάστες σε αριθμό ατόμων ανά περίπτωση χώρας και περιφέρειας. Το συνδυαστικό πλαίσιο, το οποίο αντιστοιχεί στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, είναι η προσέγγιση με την κατασκευή δεικτών και τη δημιουργία χαρτών σε επίπεδο περιφερειών. Η ποσοτική έρευνα για την καταγραφή των μεταναστών σε αριθμό ατόμων από τις αρμόδιες στατιστικές υπηρεσίες αποτέλεσε το βασικότερο κριτήριο για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων και τη σύγκριση με πρόσφατες σχετικές βιβλιογραφικές έρευνες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κοινωνική ενσωμάτωση
απογραφή πληθυσμού
μετανάστες
Ελλάδα
Μετανάστες - Ελλάδα
περιφερειακές αγορές εργασίας
Μετανάστες - Ιταλία
Ιταλία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.