Μελέτη της επίδοσης των μαθητών στις φυσικές επιστήμες αναφορικά με τα κίνητρα και την ενεργό συμμετοχή: Ανάλυση δεδομένων PISA 2015

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελέτη της επίδοσης των μαθητών στις φυσικές επιστήμες αναφορικά με τα κίνητρα και την ενεργό συμμετοχή: Ανάλυση δεδομένων PISA 2015

Μωραγιάννη, Μαρία Γ.

Η παρούσα εργασία αποτελεί δευτερογενή ανάλυση της έρευνας PISA 2015 και σκοπεύει να εξακριβώσει πώς επηρεάζεται η επίδοση των Eλλήνων μαθητών στις Φ.Ε. ανάλογα με τα κίνητρα και τους στόχους επίτευξης που υιοθετούν. Συγκεκριμένα στόχος είναι να προσδιοριστεί κατά πόσο τα εσωτερικά κίνητρα και οι στόχοι μάθησης συνδέονται στενότερα με την υψηλή επίδοση τους στις Φ.Ε. σε αντιδιαστολή με τα εξωτερικά κίνητρα και τους στόχους επίδοσης (προσέγγισης ή αποφυγής). Aκόμη, διερευνώνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών, ανάλογα με τα κίνητρα και τους στόχους επίτευξης που τους αντιπροσωπεύουν. Οι αναγνώστες της παρούσας θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το είδος της κινητοποίησης που χαρακτηρίζει τον κάθε μαθητή και ακολούθως να προβλέψουν τις πιθανότητες που έχει ο συγκεκριμένος μαθητής να πετύχει υψηλή βαθμολογία στο μάθημα των Φ.Ε. Τα χαρακτηριστικά που μας βοηθούν να σκιαγραφήσουμε το προφίλ κινητοποίησης και στοχοθέτησης του κάθε μαθητή περιλαμβάνουν τις αντιλήψεις και την ποιότητα της συμμετοχής του στο μάθημα των Φ.Ε., την αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητάς του στο μάθημα των Φ.Ε., την αντίληψη του εαυτού του, καθώς και τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα που εκφράζει στο μαθησιακό περιβάλλον. Η μεθοδολογία που ακολούθησε η συγκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνει τη δημιουργία μεταβλητών και τη μεταξύ τους συσχέτιση προκειμένου να εξακριβωθεί ποιοι δείκτες συσχετίζονται μεταξύ τους και πόσο στενή είναι αυτή η συσχέτιση. Μετά τη στατιστική ανάλυση τα αποτελέσματα της έρευνας συνηγορούν υπέρ της υψηλής συσχέτισης που εκδηλώνεται ανάμεσα στην εσωτερική κινητοποίηση ή τους στόχους μάθησης και την υψηλή επίδοση στις Φ.Ε.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κίνητρα στην εκπαίδευση
PISA
στόχοι επίτευξης
Μάθηση
Σχολική αποτυχία - Ελλάδα
ενεργός συμμετοχή
Κίνητρα
Φυσικές Επιστήμες
Επιτυχία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.