Ερασιτεχνική αλιεία στη Μεσόγειο: κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία αυτής στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ερασιτεχνική αλιεία στη Μεσόγειο: κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία αυτής στην Ελλάδα

Κυριακίδης, Γεώργιος Αλέξανδρος Π.

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενό της τη μελέτη των κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν στην ερασιτεχνική αλιεία (Ε.Α.) σε 17 χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, καθώς και τη συγκριτική εξέταση αυτών των δεδομένων με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων για την ομογενοποίηση του εφαρμοζόμενου δικαίου σε επιμέρους τομείς και για την παροχή της μέγιστης δυνατής υποβοήθησης στην αειφόρο ανάπτυξη της Ε.Α..Η μεθοδολογία της έρευνας στηρίχθηκε σε συνδυαστική ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων. Τα πρώτα (ποιοτικά δεδομένα)εκτίθενται σε 2 βασικά κεφάλαια που έχουν ως αντικείμενο την Ε.Α. σε ευρύτερο (μεσογειακό) και σε στενότερο (ελληνικό) πλαίσιο. Συγκεκριμένα: (α) σε ένα πρώτο επίπεδο επιχειρείται η συνοπτική ανασκόπηση της Ε.Α. βάσει μίας ιστορικής αναδρομής στις πρόνοιες νόμου και στις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση αυτής στη Μεσόγειο, (β) στη συνέχεια εξετάζεται βάσει παλιότερων μελετών το νομικό πλαίσιο της Ελλάδος και κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα παραπάνω στοιχεία εξετάστηκαν συγκριτικά με νέα στοιχεία, τα οποία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ποσοτικά δεδομένα) που συμπληρώθηκε από τυχαίο δείγμα ερασιτεχνών αλιέων στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2017. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, από τις οποίες προκύπτει το μορφωτικό επίπεδο των αλιέων, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, τα είδη και οι ποσότητες που αλιεύουν, οι γνώσεις τους γύρω από την ελληνική νομοθεσία και οι προτάσεις που καταθέτουν προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που σχετίζονται με αυτή τη δραστηριότητα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ελεύθερη κατάδυση
αλιεία από σκάφος
βιωσιμότητα ιχθυoαποθέματος
παράκτια αλιεία
ερασιτεχνική αλιεία
Αλιεία - Ελλάδα
Αειφορική ανάπτυξη
υποβρύχια κατάδυση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.