Αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών – ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών – ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα

Καραούλη, Πολυξένη Ι.

Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα και μπορεί να εξασφαλίσει, μέσα από διαδικασίες και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες επιδόσεις του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος της εργασίας αυτής είναι, αφενός, να διερευνηθεί και αναδειχθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, στις διοικητικές και οργανωτικές λειτουργίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τη χρήση αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων και αφετέρου, να αποτυπωθεί η αναγκαιότητα για περαιτέρω αξιοποίηση και επέκταση αυτών. Γίνεται παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου και στη συνέχεια διατυπώνονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 προκειμένου να εντοπιστεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της αλληλογραφίας στην οργάνωση και διοίκηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ). Η εργασία αναφέρεται στις αλλαγές που προκάλεσε η εισαγωγή αυτοματοποίησης των διαδικασιών μέσω της χρήσης του συγκεκριμένου προγράμματος. Συζητάει τις λύσεις που δόθηκαν αλλά και τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του συστήματος αυτού και παρουσιάζει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να έχει η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών με την χρήση πληροφοριακών συστημάτων στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Μεθοδολογικά υιοθετήθηκε η ποσοτική προσέγγιση, δηλαδή η συλλογή δεδομένων με δομημένο ερωτηματολόγιο. Τέλος, προτείνονται βελτιωτικές παρεμβάσεις προκειμένου η χρήση του πληροφοριακού συστήματος να αποδώσει καλύτερα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα στη Κεντρική Υπηρεσία του ΥΔΔΑΔ αλλά και στο ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς απώτερος στόχος για το ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα είναι η on-line προσβασιμότητα στο ευρύτερο δημόσιο τομέα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διαδίκτυο (Internet) στη δημόσια διοίκηση - Ελλάδα
Δημόσιο
Πληροφοριακό
Αποτελεσματικότητα
Γραφεία - Αυτοματισμός
Οργάνωση
Σύστημα
Δημόσια διοίκηση - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.